De 125e overlegvergadering, 24-6-2013

Mijn eerste overlegvergadering! Het was met recht een vuurdoop te noemen, voornamelijk dankzij het eerste punt van bespreking: het zogenaamde ‘Experiment promotiestudent’ waaraan het College van Bestuur wil deelnemen. Dit onderwerp belandde vlak voor de UR-vergadering van 17 juni ineens op de agenda, via een brief van Vice Rector Simone Buitendijk aan de UR (zie de PDF hier). Uit de brief blijkt dat het Ministerie van OCW een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereidt die het ‘op beperkte schaal’ experimenteren met promotiestudenten mogelijk moet maken, met ingang van 2014. In overleg met het ministerie heeft de VSNU alle Nederlandse universiteiten gevraagd of zij belangstelling hebben voor deelname, en hoe zij dit experiment zouden willen invullen.

Leiden heeft laten weten met maximaal 50 promotiestudenten mee te willen doen, met als doel ‘het flexibiliseren en internationaliseren van het promotiestelsel’, en daarnaast ‘het bieden van meer mogelijkheden voor promotieonderzoek’. Het CvB denkt hiermee twee categorieën promovendi aan te spreken: kandidaten van buiten de EU, en kandidaat-promovendi die in het huidige stelsel buiten de boot vallen. De brief meldt ook dat Leiden deze bursalen dezelfde faciliteiten wil bieden als aangestelde promovendi: een opleidings- en begeleidingsprogramma, een werkplek, print- en kopieerfaciliteiten, en opname in de facultaire Graduate Schools. Voor cursussen en congresbezoek zal een niet nader gespecificeerde voorziening getroffen worden.

—-
Door Linda Bleijenberg
—-Linda Bleijenberg—-
Linda Bleijenberg zit namens PhDoc in de Universiteitsraad. Via deze blog doet ze regelmatig verslag van wat er aan de vergadertafel besproken wordt, en van de actie die PhDoc voor haar achterban onderneemt.
————————————

Als UR-groentje had ik geen flauw idee wat het protocol voor een reactie op deze brief was, maar gelukkig kon ik daarvoor bij UR-griffier Marrie Stol en voorzitter Jasmijn Mioch terecht. Zij raadden me aan de vragen die ik naar aanleiding van de brief had op papier te zetten (zie de complete vragenlijst hier; zie ook deze samenvatting in Mare), en het CvB te verzoeken hier in de overlegvergadering antwoord op te geven. Dat bleek lastig: in de week tussen het indienen van mijn vragenlijst en de overlegvergadering moest het CvB acte de présence geven op maar liefst twee strategische conferenties, van de Universiteit Leiden en van de VSNU. Mij werd dus vriendelijk verzocht of ik kon wachten tot de Augustus-cyclus voor een schriftelijk antwoord. Een telefoontje met Academische Zaken leerde me dat het er niet naar uitziet dat er tussen nu en September alarmerende stappen gezet gaan worden in dit dossier, waardoor het nu inderdaad naar de overlegvergadering van 26 augustus doorgeschoven is. Belangstellenden zijn van harte welkom die vergadering bij te wonen!

Verdere punten van bespreking tijdens de vergadering waren de invoering van het Bindend Studie Advies in het 2e studiejaar; het bijgewerkte studentenstatuut; de voortgang van de strategische alliantie tussen Delft, Leiden en de EUR; en de 1e Bestuurlijke Financiële Rapportage van 2013. Het dossier BSA 2e studiejaar stuitte met name bij de studentenpartijen op weerstand (zie ook de berichtgeving in Mare 31, Mare 32, en Mare 32). Vooral het gebruik van de term ‘experiment’ –het dook ook al op in het bursalenplan van OCW- riep kritische vragen op: op basis van welke criteria wordt dit zogenaamde experiment geëvalueerd, en is er überhaupt een mogelijkheid om het stop te zetten bij tegenvallende resultaten? Het CvB gaf inderdaad aan het verlengde BSA meer als een maatregel dan als een experiment te zien, en meldde het te gaan monitoren in termen van effect. In het ideale geval heeft invoering van het BSA in jaar 2 een versneld studietempo tot gevolg, zonder extra uitval; en dat draagt weer bij aan het halen van de prestatieafspraken die het CvB met OCW gemaakt heeft.

In de eerste BFR 2013 was o.a. te lezen dat de Universiteit 4 ton gereserveerd heeft voor een corporate imago campagne (zie ook de website http://www.leeronskennen.leidenuniv.nl). Op ons verzoek zal de UR in de Augustus-cyclus verder geïnformeerd worden over de marketing strategie van de Universteit. Een ander aandachtspunt was de chronische onderbezetting bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen: de BFR suggereert dat de overschotten die op die manier ontstaan opgepot worden voor de inrichting van de nieuwbouw, wat de indruk wekt dat vacatures met opzet laat ingevuld worden.

Tenslotte kwam in de rondvraag nog de opheffing van de Leidse Studentenraad LSR ter sprake, naar aanleiding van dit bericht in Mare. Het CvB gaf aan dat zij niettemin graag in gesprek wil blijven met een grote groep actieve en betrokken studenten. Een voorstel voor de inrichting van een dergelijk overleg wordt as we speak opgesteld door LSR en het Leids Assessoren Overleg LAssO. Wat niet meer ter sprake kwam was de kwestie van de harmonisatie tussen faculteiten van boeteregelingen voor tentamens, al eerder besproken in een blog van Maarten Jansen (zie ook dit bericht in Mare). Bij de stukken voor de UR-vergadering van 17 juni zat een brief van het CvB hierover, waarin kortweg geconcludeerd wordt dat er ‘onvoldoende draagvlak voor harmonisatie bestaat’, en dat het CvB haar voorstel (wat neerkwam op het optioneel overnemen van de formidabele boeteregeling van de faculteit Rechten) dus terugtrekt. Op de informele vraag van de UR of het CvB wil overwegen dan in ieder geval de periode van tentameninschrijving te harmoniseren, liet het bestuur weten dat daarvoor eerst een formele brief moet worden ingediend. De UR heeft besloten het erbij te laten.

Advertisements

3 thoughts on “De 125e overlegvergadering, 24-6-2013

  1. Pingback: De 126e overlegvergadering, 26-8-2013 | PhDoc

  2. Pingback: De 127e overlegvergadering, 14-10-2013 | PhDoc

  3. Pingback: De 128e overlegvergadering, 9-12-2013 | PhDoc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s