De 126e overlegvergadering, 26-8-2013

Met het zomerreces alweer achter de rug hadden UR en CvB genoeg te bespreken. Deze keer op de agenda: de tweede ronde in de discussie over Leidse deelname aan een experiment promotiestudent, het nieuwe diversiteitsbeleid, de gemeenschappelijke regeling voor de Honours Academy, het beoordelingssysteem voor Campus Den Haag, en niet te vergeten: elektrische onderduikers!

Promotiestudent : some are more equal than others

Voor het eerst op de agenda in de vorige overlegvergadering, lijkt dit dossier voorbestemd om de komende tijd vaker ter tafel te komen. Het wachten is op de Algemene Maatregel van Bestuur die het experiment groen licht geeft: pas dan zullen de details uitgewerkt worden. De Raad was niettemin kritisch. Joost Augusteijn van Abvakabo vroeg het CvB uit te leggen wat nu eigenlijk het verschil is tussen promotiestudenten en AIO’s, buiten de kostenbesparing voor de Universiteit. Vice-rector Simone Buitendijk benadrukte dat inderdaad de rechtspositie het enige verschil is, en dat zij het ‘ontzettend belangrijk’ vindt dat promovendi in de dagelijkse praktijk geen verschil merken (zoals ook bleek uit de brief waarin ze de Raad informeerde over het plan).

—-
Door Linda Bleijenberg
—-Linda Bleijenberg—-
Linda Bleijenberg zit namens PhDoc in de Universiteitsraad. Via deze blog doet ze regelmatig verslag van wat er aan de vergadertafel besproken wordt, en van de actie die PhDoc voor haar achterban onderneemt.
————————————

Dit leek mij een wat twijfelachtige redenering: dus het is oké om promotiestudenten slechtere contracten te geven, zolang het er op de werkvloer maar niet zo uitziet? Daarnaast is het zoveel mogelijk gelijkstellen van rechten en plichten arbeidsrechtelijk gezien lastig. Door promotiestudenten bijna exact hetzelfde te bieden als AIO’s creëer je omstandigheden die de gemiddelde rechtbank zal interpreteren als een arbeidsrelatie, waar de CAO Nederlandse Universiteiten op van toepassing is.

Abvakabo wilde vervolgens weten wat dan een reden zou kunnen zijn om promovendi een student-traject aan te bieden, als er verder nauwelijks verschil is tussen de trajecten. De Raad drong er ook in een eerder advies al op aan dat de promotiestudent niet de AIO mag vervangen: promovendi die onder het AIO-stelsel kunnen vallen, moeten daar ook onder vallen. Buitendijk verwees hiervoor echter naar de faculteiten. Zij zien in de promotiestudent ruimte om meer promovendi aan te nemen, en zij zullen bepalen wie ze in het student-traject plaatsen.

Diversiteitsbeleid: sociale rechtvaardigheid vs. prestatie-afspraken

Het contrast met het volgende punt op de agenda, diversiteitsbeleid, was ietwat ironisch. Volgens de memo van de Werkgroep Diversiteit is dit beleid gericht op ‘het bieden van mogelijkheden aan alle studenten en medewerkers zich optimaal te ontplooien … de universiteit wil attractief en stimulerend zijn voor een zo breed mogelijke waaier van talent’. Maar ook hier weer een merkwaardige spanning tussen ethische en strategische overwegingen, tussen wat precies het doel van het beleid is en wat de middelen. ‘Goed diversiteitsbeleid is al lang niet meer een kwestie van sociale rechtvaardigheid, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.’ De memo lijkt het vooral interessant te vinden dat diversiteit excellentie bevordert, studiesucces vergroot, nieuwe doelgroepen binnenhaalt, de universiteit helpt ‘zich te ontwikkelen tot een topinstituut’, en daarmee haar ‘concurrentiepositie versterkt’. Oh ja, en de universiteit kan op deze wijze ook nog ‘invulling geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Stuk voor stuk overwegingen die rechtstreeks op de prestatie-afspraken van 2012 gebaseerd lijken.

Waarom moet de Diversity officer een hoogleraar zijn?

In de commissievergadering waarin dit dossier besproken werd ging het vooral over de functie van Diversity officer. De werkgroep stelt dat dat een hoogleraar moet zijn, omdat alleen zo de status en autoriteit tegenover de academische staf gewaarborgd is. De mentaliteitsverandering moet namelijk vooral plaatsvinden bij de mensen in hogere functies, en die zouden beter luisteren naar een  collega prof dan naar een beleidsmedewerker. Waarmee de noodzaak van diversiteitsbeleid inderdaad pijnlijk duidelijk wordt …

Tijdens de rondvraag kwam de Diversity officer nogmaals ter sprake, toen Abvakabo het CvB erop attendeerde dat er de laatste tijd regelmatig nieuwe functies gecreëerd worden die niet direct met onderwijs en onderzoek te maken hebben, maar niettemin door wetenschappelijk personeel uitgevoerd worden. ‘Het beroep op de eerste geldstroom door centraal wordt hierdoor verhoogd en taken van personeelsleden worden verzwaard. Beide hebben een negatief effect op tijd en fondsen beschikbaar voor onderwijs en onderzoek.’ Abvakabo vroeg zich bovendien af of het inzetten van WP voor ondersteunende en coördinerende functies tot doel had ‘de schijnbare balans tussen WP en OBP [Ondersteunend personeel] er beter uit te laten zien voor het WP dan die feitelijk is.’

Vice-voorzitter Willem te Beest antwoordde enigszins ontwijkend dat het CvB een prestatieafspraak heeft gemaakt wat betreft het percentage overhead: meer WP of additionele taken voor WP betekent de noodzaak tot versterking van het OBP, maar verandert de verhouding WP-OBP niet. Daarnaast gaf hij aan dat er een verschil is in faculteiten: sommige zetten WP in voor bepaalde functies, andere kiezen voor OBP.

Waterkokers achter de boeken

De discussie laaide op toen we bij het jaarrapport van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu belandden. Over de wenselijkheid kolven en bidden te combineren in één ruimte (houd de komende Mare in de gaten voor de reactie van Carel Stolker!), maar vooral over het houden van brandgevaarlijke apparaten door personeel op hun kantoren. Dit is een doorn in het oog van VGM, met het lot van de faculteit Bouwkunde in Delft als afschrikwekkend voorbeeld. In Delft hebben ze inmiddels uit voorzorg een collectieve verzekering voor dit soort incidenten afgesloten, maar in Leiden geven VGM en CvB de voorkeur aan een verbod. De Raad vond dit niet erg realistisch, en adviseerde over te stappen op regelmatige inspecties. Dit om te voorkomen dat ‘professoren hun waterkoker in hun boekenkast gaan verstoppen voor het geval er een controleur langskomt, wat het brandgevaar natuurlijk significant verhoogd.’ Waargebeurd, volgens collega-raadslid Marc Newsome!

Campus Den Haag: € 30.000,-  om GPA-systeem in te kunnen voeren

Tijdens het agendapunt mededelingen bogen Raad en CvB zich opnieuw over de Cum Laude regeling van het Leiden University College in Den Haag. Eerder dit jaar had de Raad het CvB erop gewezen dat het LUC bij een 6,5 gemiddeld al Cum Laude gaf, waarop de regeling aangepast werd. Maar nog steeds niet ver genoeg, volgens de Raad. Ook de nieuwe regeling stevent af op een zeer groot percentage Cum Laudes (zo’n 27 %), vergeleken met de andere Leidse opleidingen (2 %). Vice-rector Buitendijk vond dat niet onredelijk: het referentiepunt van het LUC is niet de Universiteit Leiden, maar andere University Colleges in binnen- en buitenland. Aansluiting bij hun becijferingspraktijk zou het perspectief op een vervolgstudie bij een internationale instelling faciliteren.

Er bleek nog wel een financieel addertje onder het gras te zitten. In de conclusies van de CvB-vergadering van 18 juni werd vermeld dat aan het aanpassen van uSis om het GPA-systeem (Grade Point Average, oftewel beoordeling op een schaal van A tot E) mogelijk te maken een prijskaartje van € 30.000,- hangt. Op de vraag van de Raad of het LUC dat uit eigen middelen betaalt antwoordde het CvB negatief: zij vindt het volstrekt gerechtvaardigd dat de hele universiteit meebetaalt aan de wens van een enkele faculteit aansluiting te vinden bij een Amerikaans cijfersysteem. Ook de afspraak om niet nog meer geld in het zwarte gat dat uSis heet te gooien lijkt niet langer relevant.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s