De 127e overlegvergadering, 14-10-2013

Dit verslag is noodgedwongen een reconstructie – ik kon zelf niet aanwezig zijn – gebaseerd op wat in de voorbereidende vergaderingen van deze cyclus besproken is, en de notulen van griffier Marrie Stol. De agenda bevatte voornamelijk studentenzaken: een evaluatie van hoe de vrije keuzeruimte ingevuld wordt door opleidingen, de vaststelling van de numerus fixus voor een aantal BA-opleidingen, de herziening van de tarieven voor schakelprogramma’s, de onduidelijkheden die ontstaan zijn door de wat late invoering van de nieuwe onderwijswet Kwaliteit in Verscheidenheid, en de aangepaste regeling studeren in het buitenland. Daarnaast was er nog de tweede Bestuurlijke Financiële Rapportage van dit jaar, een bezorgde brief van de Raad over de geldigheidsduur van de tentamens bij Rechten, en een aantal mededelingen en rondvragen.

De 2e BFR bracht wederom de verhouding wetenschappelijk/ondersteunend personeel op tafel, evenals de onderbezetting bij de faculteit W&N. Sinds de laatste BFR, toen de Raad hier ook al een opmerking over maakte (zie ook mijn verslag van die vergadering), heeft deze faculteit 0 extra fte gerealiseerd, en in plaats daarvan de prognose voor de bezetting over heel 2013 met 50 fte naar beneden bijgesteld. W&N lijkt kortom geen aanstalten te maken de onderbezetting te lijf te gaan. Zouden ze nog steeds voor meubeltjes aan het sparen zijn?

—-
Door Linda Bleijenberg
—-Linda Bleijenberg—-
Linda Bleijenberg zit namens PhDoc in de Universiteitsraad. Via deze blog doet ze regelmatig verslag van wat er aan de vergadertafel besproken wordt, en van de actie die PhDoc voor haar achterban onderneemt.
————————————

De regeling Studeren in het buitenland leidde in de UR-vergadering van 7 oktober nog tot een mooie discussie over de ‘zorgplicht’ van de universiteit richting studenten die in het buitenland studeren. Naar aanleiding van de onlusten in Egypte vorig jaar wordt deze regel herzien: studenten wordt nu gevraagd zelf tijdig contact te zoeken met de Universiteit in geval van calamiteiten, en voor vertrek contactgegevens door te geven. De UR-commissie Personeel, Studentzaken & Internationalisering vroeg zich naar aanleiding hiervan af of de Universiteit zelf ook niet actief contact zou moeten zoeken met de studenten in kwestie. Nu is de regeling nog zo geformuleerd dat de Universiteit slechts aan haar zorgplicht hoeft te voldoen als de student daar zelf op aan stuurt.

Tenslotte werd een brief van de UR besproken, waarin de Raad haar bezorgdheid uitte over de recente ophef om de geldigheidsduur van de tentamens bij de Faculteit Rechten. Vice-rector Buitendijk meldde dat het CvB nog in gesprek is met de Rechtenfaculteit, en dat dit onderwerp in de december-cyclus besproken zal worden, als het model-OER (Onderwijs en Examen Regeling) op de agenda staat. De Raad wilde toch nog wel graag weten hoe het CvB de verhouding tussen het model-OER en de facultaire OERen ziet: desgevraagd gaf Buitendijk aan dat het eerste in principe leidend is en het tweede volgend, maar ook dat het CvB de facultaire OERen in dezen niet controleert: dat is de verantwoordelijkheid van de faculteiten zelf, en van de faculteitsraden. Zie voor een uitgebreid verslag van de discussie ook dit artikel in Mare.

Na de mededelingenronde, waarin Rector Magnificus Stolker aankondigde dat de bespreking van het nieuwe Instellingsplan, gepland voor het collegejaar 2013-2014, uitgesteld zal worden naar het volgende jaar, volgde nog een set rondvragen. AbvaKabo wilde weten of het College in navolging van de VU plannen had om op flexplekken en kantoortuinen over te stappen: dat werd stellig ontkend door Vice-voorzitter Te Beest, portefeuillehouder Huisvesting. Daarnaast werd er een idee voorgelegd om als Universiteit sport-teams van studenten en medewerkers te sponsoren (bijvoorbeeld voor de Leidse marathon), wat Stolker een sympathiek idee vond. Na een aantal rondvragen van de studentenpartijen over o.a. het gebrek aan grote collegezalen en het manke Engels van docenten werd de 127e overlegvergadering afgesloten. Zie voor de adviezen die de Raad naar aanleiding van de vergadering schreef ook de website van de Universteitsraad.

Advertisements

One thought on “De 127e overlegvergadering, 14-10-2013

  1. Pingback: De 128e overlegvergadering, 9-12-2013 | PhDoc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s