De 128e overlegvergadering, 9-12-2013

Een negatief advies over de geldigheidsduur van tentamens! Het gebeurt zelden dat de Raad concludeert dat iets onacceptabel is, maar nu werd voor de tweede maal dit jaar besloten dat het CvB met betere toezeggingen moest komen. Mijn voorganger Maarten Jansen schreef in mei al over het negatieve advies met betrekking tot de boeteregeling voor tentamens, iets wat hij in de drie jaar van zijn lidmaatschap nog nooit eerder meegemaakt had. Saillant detail is dat diverse universiteitskranten recent berichtten dat tentamenboetes illegaal zouden zijn. Het lijkt er in het algemeen op dat de universitaire medezeggenschap in Nederland wat kritischer wordt: zo besloot de ondernemingsraad van de UvA de prestigieuze Amsterdamse betafusie te blokkeren, anderhalve week na het Leidse negatieve advies.

—-
Door Linda Bleijenberg
—-Linda Bleijenberg—-
Linda Bleijenberg zit namens PhDoc in de Universiteitsraad. Via deze blog doet ze regelmatig verslag van wat er aan de vergadertafel besproken wordt, en van de actie die PhDoc voor haar achterban onderneemt.
————————————

De geldigheidsduur van tentamens was in de vorige vergadering (zie het verslag daarvan hier) al geagendeerd door de Raad, naar aanleiding van de ophef in de landelijke media over de Leidse Rechtenfaculteit. Daar stuurt men studenten weg die niet binnen vier jaar hun Bachelor halen, de zogenaamde vierjaarsregeling. Onder die regeling kan het gebeuren dat een behaald tentamen de maand erna al komt te vervallen, als de student vanaf die maand langer dan vier jaar over zijn bachelor gedaan heeft. De kwestie kwam opnieuw ter sprake tijdens de bespreking van het model-OER (Onderwijs en Examen Regeling): in de conceptversie (artikel 4.7.3 van de Bachelor-OER) werd de minimale geldigheidsduur van behaalde tentamens slechts geadviseerd, en niet verplicht gesteld. De Raad interpreteerde dit als een manier om de Rechtenfaculteit de ruimte te geven de vierjaarsregeling te handhaven. Omdat daarmee rechtsongelijkheid wordt gecreëerd tussen rechtenstudenten en studenten van andere faculteiten, werd na intensief overleg besloten hier negatief over te adviseren (zie ook dit bericht in Mare, en dit verslag van wat er in de UR-vergadering van 2 december over gezegd is). De komende tijd zal de UR dus met het CvB om de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen.

Dit was niet het enige grote dossier op de agenda: ook de herziene reorganisatiecode, de begroting voor 2014-2017, de 3e Bestuurlijke Financiele Rapportage en het onderwijsreglement van de Honours Academy kwamen ter tafel. Dat laatste dossier haalde de Mare vanwege gesteggel over een toegezegd organogram. Er wordt op het moment gekeken of dat schema alsnog geleverd zal worden: het is volgens de vice-rector ‘een hele klus’ om het op te stellen, en ze vraagt zich af of het wel het juiste instrument is.

Het dossier reorganisatiecode was eveneens een belangrijk punt van bespreking. Collega raadsleden Gwen Wolters (Universitair Belang) en Joost Augusteijn (AbvaKabo) hebben hier de afgelopen maanden heel wat vergaderuren met alle belanghebbende partijen in gestoken, met als resultaat dat de nadruk in het proces verschoven is naar de voorfase, en dat de rol van de medezeggenschap is verstevigd. Voordat er binnen de Universiteit besloten wordt tot reorganisatie over te gaan, moet er goed nagedacht worden over mogelijke alternatieven. Daarnaast kan het College van Bestuur ten allen tijde besluiten een mandaat tot reorganiseren in te trekken, en mogen medezeggenschapsraden altijd gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Een punt van aandacht was nog wel de vraag wie een reorganisatie uitvoert: zoals Joop de Kort (AbvaKabo) opmerkte, is de bestuurder die een reorganisatie inzet soms ook degene die dingen te lang op zijn beloop heeft gelaten. De Raad adviseerde dus om een moment in de voorfase in te ruimen waarop vastgesteld wordt wie de leiding heeft in een reorganisatie, en ook te overwegen iemand van buiten in te huren.

Tenslotte werd er nog over financiën gepraat. De BFR vroeg zoals gewoonlijk om een opmerking over de achterblijvende aanstellingen bij de faculteit W&N (zie ook de vergaderingen van 14 oktober en 24 juni), en de begroting gaf geen aanleiding tot ongerustheid. Op de vraag of de Universiteit Leiden onvermoed investeert in wapens, tabak, fossiele brandstoffen en aanverwante zaken antwoordde Vice-voorzitter Te Beest dat alleen het Noorse oliebedrijf StatOil – dat bekendstaat als een innovatieve en milieubewuste multinational – onder die noemer valt. Zie voor de adviezen die de Raad naar aanleiding van de vergadering schreef ook de website van de Universteitsraad.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s