Stem op PhDoc / Vote for PhDoc!

[English below]

PhDoc: dé vertegenwoordiger van de belangen van promovendi en postdocs van Universiteit Leiden

10 redenen om PhDoc te steunen
Stem voor…

 1. Een brede behartiging van de belangen van promovendi, studenten en medewerkers.
 2. Een kritische blik op het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen.
 3. Aandacht voor de specifieke uitdagingen die internationale promovendi tegenkomen.
 4. Goede vertegenwoordigingsstructuren voor promovendi en postdocs binnen de faculteiten.
 5. Een verbetering van de voorbereiding en begeleiding van promovendi bij doceren.
 6. De behartiging van belangen van contract- en buitenpromovendi.
 7. Het vooruithelpen van het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs.
 8. Een promovendipsycholoog die de problemen en uitdagingen van promovendi begrijpt.
 9. De mogelijkheid voor promovendi en postdocs om hun BKO te behalen.
 10. Een optimalisatie van de organisatie van de Leidse Graduate Schools.

Terugblik 2016-2018
PhDoc bestond in de Universiteitsraad 2016-2018 uit Charlotte de Roon (fractievoorzitter 2016-2018), Sasha Goldstein-Sabbah (2016-2017) en Marishka Neekilappillai (2017-2018). PhDoc is de laatste twee jaar zeer actief geweest in de Universiteitsraad:

 • We hebben een kritische bijdrage geleverd aan het Werkplan Promovendizaken, waarin belangrijke actiepunten geformuleerd staan op het gebied van het universitaire promovendibeleid.
 • We hebben kritisch commentaar geleverd op de nieuwe richtlijn over het Ius Promovendi, de informatievoorzieningen voor promovendi, het loopbaanprogramma en de promotierichtlijnen.
 • We hebben actief gepoogd om de situatie van internationale promovendi te verbeteren, onder andere door een reeks activiteiten die we met Leids Promovendi Overleg (LEO) hebben georganiseerd met financiële steun van het Van Bergen Fonds.
 • We hebben een gedetailleerde notitie geschreven om de belangenvertegenwoordiging van promovendi binnen de faculteiten te verbeteren.
 • We nemen deel aan de stuurgroep Personeelsmonitor 2018, waarin we ook actief meedenken over de uit te zetten Promovendimonitor.
 • We hebben de samenwerking met facultaire promovendivertegenwoordigers en het promovendi-platform LEO versterkt.
 • We hebben niet alleen de belangen van promovendi en postdocs consequent bij alle beleidsbeslissingen behartigd, maar zijn ook opgekomen voor de belangen van studenten en medewerkers.

Stem!
PhDoc mikt weer op twee zetels in de verkiezingen voor de Universiteitsraad 2016-2018. Onze lijst wordt geleid door Marishka Neekilappillai  (FdR) (op nummer 1) en Charlotte de Roon (FGGA/FSW) (op nummer 2). Vragen? Schroom ze niet te stellen! Óók na de verkiezingen.

Steun PhDoc in de komende verkiezingen van de Universiteitsraad en stem op één van onze kandidaten in de verkiezingsweek: maandag 16 t/m donderdag 19 april 2018!

— 

PhDoc: representing the interests of PhDs and postdocs at Leiden University

10 reasons to support PhDoc
Vote for…

 1. A broad representation of the interests of PhD candidates, students and staff.
 2. A critical assessment of PhD policy, as well as the PhD regulations and guidelines.
 3. Attention for the specific challenges of international PhDs.
 4. Solid representative structures for PhDs and postdocs at the faculties.
 5. An improvement of the preparation and supervision for PhDs who are teaching courses.
 6. A vote for contract PhDs and external PhDs.
 7. An improvement of the career perspectives of PhDs and postdocs.
 8. A PhD counsellor who understands the problems and challenges that PhDs face.
 9. The opportunity for PhDs and postdocs to obtain the Basic Teaching Qualification (BKO).
 10. An optimisation of the organisation of the Graduate Schools at Leiden University.

Looking back 2016-2018
From 2016-2018, PhDoc had two seats in the University Council, held by Charlotte de Roon (party leader 2016-2018), Sasha Goldstein-Sabbah (2016-2017), and Marishka Neekilappillai (2017-2018). PhDoc has been very active in the University Council during the past two years:

 • We have made a critical contribution to the working plan on PhD policy, in which a list of important points of action has been formulated on a wide range of PhD issues.
 • We have expressed our criticism of the new guidelines on the Ius Promovendi, the communication to PhDs, the career programme for PhDs and the general PhD guidelines.
 • We have actively tried to improve the situation of international PhD candidates, among other things through a series of activities that we organised together with LEO Leiden, with the financial support of the Van Bergen Fund.
 • We have composed a detailed statement on the improvement of the PhD representation at the faculty level.
 • We are participating in the steering group ‘Staff monitor 2018’, in which we also actively think along in the creation of the PhD monitor.
 • We have strengthened cooperation with other PhD representatives and the PhD association LEO Leiden.
 • We have not only actively and consequently represented the interests of PhDs and postdocs in policy making, but we have also defended the needs of students and staff.

Vote!
PhDoc aims to keep its two seats in the University Council for the period of 2016-2018. At the top of our party list are Marishka Neekilappillai (no. 1) and Charlotte de Roon (no. 2). Questions? Do not hesitate to contact us, now or after the elections!

Support PhDoc during the coming elections and vote for one of our candidates during election week: Monday 16 – Thursday 19 April 2018!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s