Author Archives: phdocleiden

Stem op PhDoc / Vote for PhDoc!

[English below]

PhDoc: dé vertegenwoordiger van de belangen van promovendi en postdocs van Universiteit Leiden

10 redenen om PhDoc te steunen
Stem voor…

 1. Een brede behartiging van de belangen van promovendi, studenten en medewerkers.
 2. Een kritische blik op het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen.
 3. Aandacht voor de specifieke uitdagingen die internationale promovendi tegenkomen.
 4. Goede vertegenwoordigingsstructuren voor promovendi en postdocs binnen de faculteiten.
 5. Een verbetering van de voorbereiding en begeleiding van promovendi bij doceren.
 6. De behartiging van belangen van contract- en buitenpromovendi.
 7. Het vooruithelpen van het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs.
 8. Een promovendipsycholoog die de problemen en uitdagingen van promovendi begrijpt.
 9. De mogelijkheid voor promovendi en postdocs om hun BKO te behalen.
 10. Een optimalisatie van de organisatie van de Leidse Graduate Schools.

Terugblik 2016-2018
PhDoc bestond in de Universiteitsraad 2016-2018 uit Charlotte de Roon (fractievoorzitter 2016-2018), Sasha Goldstein-Sabbah (2016-2017) en Marishka Neekilappillai (2017-2018). PhDoc is de laatste twee jaar zeer actief geweest in de Universiteitsraad:

 • We hebben een kritische bijdrage geleverd aan het Werkplan Promovendizaken, waarin belangrijke actiepunten geformuleerd staan op het gebied van het universitaire promovendibeleid.
 • We hebben kritisch commentaar geleverd op de nieuwe richtlijn over het Ius Promovendi, de informatievoorzieningen voor promovendi, het loopbaanprogramma en de promotierichtlijnen.
 • We hebben actief gepoogd om de situatie van internationale promovendi te verbeteren, onder andere door een reeks activiteiten die we met Leids Promovendi Overleg (LEO) hebben georganiseerd met financiële steun van het Van Bergen Fonds.
 • We hebben een gedetailleerde notitie geschreven om de belangenvertegenwoordiging van promovendi binnen de faculteiten te verbeteren.
 • We nemen deel aan de stuurgroep Personeelsmonitor 2018, waarin we ook actief meedenken over de uit te zetten Promovendimonitor.
 • We hebben de samenwerking met facultaire promovendivertegenwoordigers en het promovendi-platform LEO versterkt.
 • We hebben niet alleen de belangen van promovendi en postdocs consequent bij alle beleidsbeslissingen behartigd, maar zijn ook opgekomen voor de belangen van studenten en medewerkers.

Stem!
PhDoc mikt weer op twee zetels in de verkiezingen voor de Universiteitsraad 2016-2018. Onze lijst wordt geleid door Marishka Neekilappillai  (FdR) (op nummer 1) en Charlotte de Roon (FGGA/FSW) (op nummer 2). Vragen? Schroom ze niet te stellen! Óók na de verkiezingen.

Steun PhDoc in de komende verkiezingen van de Universiteitsraad en stem op één van onze kandidaten in de verkiezingsweek: maandag 16 t/m donderdag 19 april 2018!

— 

PhDoc: representing the interests of PhDs and postdocs at Leiden University

10 reasons to support PhDoc
Vote for…

 1. A broad representation of the interests of PhD candidates, students and staff.
 2. A critical assessment of PhD policy, as well as the PhD regulations and guidelines.
 3. Attention for the specific challenges of international PhDs.
 4. Solid representative structures for PhDs and postdocs at the faculties.
 5. An improvement of the preparation and supervision for PhDs who are teaching courses.
 6. A vote for contract PhDs and external PhDs.
 7. An improvement of the career perspectives of PhDs and postdocs.
 8. A PhD counsellor who understands the problems and challenges that PhDs face.
 9. The opportunity for PhDs and postdocs to obtain the Basic Teaching Qualification (BKO).
 10. An optimisation of the organisation of the Graduate Schools at Leiden University.

Looking back 2016-2018
From 2016-2018, PhDoc had two seats in the University Council, held by Charlotte de Roon (party leader 2016-2018), Sasha Goldstein-Sabbah (2016-2017), and Marishka Neekilappillai (2017-2018). PhDoc has been very active in the University Council during the past two years:

 • We have made a critical contribution to the working plan on PhD policy, in which a list of important points of action has been formulated on a wide range of PhD issues.
 • We have expressed our criticism of the new guidelines on the Ius Promovendi, the communication to PhDs, the career programme for PhDs and the general PhD guidelines.
 • We have actively tried to improve the situation of international PhD candidates, among other things through a series of activities that we organised together with LEO Leiden, with the financial support of the Van Bergen Fund.
 • We have composed a detailed statement on the improvement of the PhD representation at the faculty level.
 • We are participating in the steering group ‘Staff monitor 2018’, in which we also actively think along in the creation of the PhD monitor.
 • We have strengthened cooperation with other PhD representatives and the PhD association LEO Leiden.
 • We have not only actively and consequently represented the interests of PhDs and postdocs in policy making, but we have also defended the needs of students and staff.

Vote!
PhDoc aims to keep its two seats in the University Council for the period of 2016-2018. At the top of our party list are Marishka Neekilappillai (no. 1) and Charlotte de Roon (no. 2). Questions? Do not hesitate to contact us, now or after the elections!

Support PhDoc during the coming elections and vote for one of our candidates during election week: Monday 16 – Thursday 19 April 2018!

Two seats in the University Coucil!

Thank you all for voting! PhDoc got two seats again in the elections for the University Council. Charlotte de Roon and Sasha Golstein will represent all PhDs and Postdocs at the university level. If there are any issues you would like them to address, please contact them via e-mail.

Many thanks to Gareth O’Neill and Wieneke Jansen for their hard work over the last two years!

PhDoc flyer fotos_ENG

Elections FAQ

English below

FAQ

Ik ben geen promovendus, kan ik toch op jullie stemmen?

Jazeker, en doe dat alsjeblieft! Als je een medewerker van de universiteit bent, dan mag je stemmen op de partijen van de personeelsgeleding, waar PhDoc een van is. 

Ik ben een buitenpromovendus/contractpromovendus, kan ik stemmen?

Het spijt ons, maar de regelgeving is zo dat alleen universiteitsmedewerkers mogen stemmen. Als PhDoc zullen we juist daarom nog harder vechten voor je rechten en je belangen. Als je ons wilt helpen verkozen te worden, kan je onze flyer in je onderzoeksgroep of instituut verspreiden, en je collega’s overtuigen om op ons te stemmen

Waarom zou ik überhaupt stemmen?

De universiteitsraad heeft een belangrijke functie in de universiteit. We stellen perken aan wat het college van bestuur zomaar kan doen, en we hebben invloed op beslissingen die op het hoogste niveau genomen worden. En het college luistert naar ons, zoals bijvoorbeeld toen wij adviseerden om niet aan het bursalenexperiment mee te doen. 

Waarom zou ik specifiek op PhDoc stemmen?

Promovendi zijn een vaak onzichtbare groep, maar door hun onderzoek en hun onderwijstaak dragen zij voor een belangrijk deel bij aan de kerntaak van een universiteit. Bovendien bestaat ruim een derde van de wetenschappelijke staf uit promovendi. Daarom is het erg belangrijk dat er een partij is die hun belangen behartigt en opkomt voor hun rechten.

Wat willen jullie de komende jaren doen?

Ons volledige verkiezingsprogramma vind je hier. Heel kort gezegd willen we ons sterk maken voor een verbetering van de graduate schools, promovendi de mogelijkheid geven hun BKO te halen, en het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs verbeteren. 

Hoe stem ik?

Als je gemachtigd bent om te stemmen, krijg je op 9 mei een e-mail met een link om online te stemmen. Je kan de hele week (van 9-13 mei) stemmen. Daartoe kun je ook deze link volgen en inloggen met je UCLN account. 

Hoe kan ik PhDoc helpen bij de verkiezingen?

Je kan onze flyer verspreiden.
Je kan je collega’s overtuigen om te gaan stemmen, en specifiek op ons!

Wanneer zal ik stemmen?

Waarom niet NU!

—–

FAQ

I am not a PhD candidate, can I vote for PhDoc?

Yes, and, please do so! If you are an employee of the university you are eligible to vote for the parties in the employee section of the university council, of which PhDoc is one. 

I am an externally/self-funded PhD candidate, can I vote?

We very much regret that current legislation only allows university employees to vote. As PhDoc we will fight for your rights and protect your interests in the University council regardless. You can help us do this by spreading our flyer in your research group or institute, and convincing colleagues to vote for us. 

Why should I vote for university council at all?

The university council has an important function in the university. We put checks on the power of the board of directors, and we give advice on the highest level decisions made at the university. And the board of directors actually listens to us, for example when we advised not to take part in the bursary experiment. 

Why should I vote for PhDoc specifically?

PhD candidates are an often overlooked group, but through their research and teaching duties they contribute to the core tasks of the university. Over a third of the research staff are PhD candidates. Therefore it is extra important that there is a party to step up for their interests and to stand up for their rights. 

What are your plans for the coming years?

You can find our complete programme here. Our main points are basically to improve the organization of the graduate schools, give PhD’s the opportunity to obtain their BKO during their promotion, and improve the career counseling for PhD’s and postdocs. 

How do I vote?

If you are eligible to vote you will receive an email on your work address with a link to the online voting platform. This email will be sent on Monday the 9th of May, and you can vote the entire week (May 9-13). You can also follow this link and log in with your ULCN account.

How can I help PhDoc get elected?

You can spread our flyer.
You can convince all your colleagues to vote in general, and specifically vote for us.

When should I vote?

Why not NOW!

Stem op PhDoc / Vote for PhDoc!

English below

Van 9 t/m 13 mei vinden er verkiezingen plaats voor de Universiteitsraad.
Lees hier waarom PhDoc jouw stem verdient! Download hier ook de PDF-versie van ons programma.

10 redenen om PhDoc te steunen

Stem voor…

 1. Een brede behartiging van de belangen van promovendi, studenten en medewerkers.
 2. Een kritische blik op het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen.
 3. Een verbetering van de vaardigheidscursussen voor promovendi.
 4. Het verzet tegen het experiment met promotiestudenten.
 5. Een verbetering van de voorbereiding en begeleiding van promovendi bij doceren.
 6. Een stem voor contract- en buitenpromovendi.
 7. Het vooruithelpen van het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs.
 8. Een promovendipsycholoog die de problemen en uitdagingen van promovendi begrijpt.
 9. De mogelijkheid voor promovendi en postdocs om hun BKO te behalen.
 10. Een optimalisatie van de organisatie van de Leidse Graduate Schools.

Terugblik 2014-2016

PhDoc bestond in de Universiteitsraad 2014-2016 uit Gareth O’Neill (fractievoorzitter 2014-2016), Jantine Brussee (2014-2015), en Wieneke Jansen (2015-2016). PhDoc is de laatste twee jaar zeer actief geweest in de Universiteitsraad:

 • Wij zijn betrokken bij de landelijke acties tegen het experiment promotiestudent en hebben ervoor gezorgd dat de Universiteit Leiden niet meedoet aan het experiment.
 • Wij hebben kritisch commentaar geleverd op het nieuwe promotiereglement en de promotierichtlijnen voor medewerkerpromovendi en contractpromovendi.
 • Wij hebben de problemen van contractpromovendi en buitenpromovendi meermaals aangekaart en hebben actief gepoogd om contractpromovendi kiesrecht te verlenen.
 • Wij hebben niet alleen de belangen van promovendi en postdocs consequent bij alle beleidsbeslissingen behartigd maar zijn ook opgekomen voor belangen van studenten en medewerkers.
 • Wij hebben een gedetailleerde notitie geschreven om belangrijke promovendizaken aan te kaarten, die nu samen met onze opvolgers in universitaire werkgroepen worden aangepakt.

Stem!

PhDoc mikt weer op twee zetels in de universitaire verkiezingen voor de Universiteitsraad 2016-2018. Onze lijst wordt geleid door Sasha Sabbah-Goldstein van FGW/LIAS (op nummer 1) en Charlotte de Roon van FGGA/CRK (op nummer 2). Vragen? Schroom ze niet te stellen! Oók na de verkiezingen.

Steun PhDoc in de komende verkiezingen en stem op één van onze kandidaten aanstaande verkiezingen 9 t/m 13 mei 2016!


 

From May 9-13 the university elections will take place. Learn here why you should vote for PhDoc! You can download a PDF version of our programme here.

10 reasons to support PhDoc

Vote for…

 1. A broad representation of the interests of PhDs, students and staff.
 2. A critical assessment of the PhD policy, as well as the PhD regulations and guidelines.
 3. An improvement of the skill courses offered to PhDs.
 4. Resistance against the ‘bursary experiment’.
 5. An improvement of the preparation and supervision for PhDs who are teaching courses.
 6. A vote for contract PhDs and external PhDs.
 7. An improvement of the career perspectives of PhDs and postdocs.
 8. A PhD-counsellor who understands the problems and challenges that PhDs face.
 9. The opportunity for PhDs and postdocs to obtain the Basic Teaching Qualification (BKO).
 10. An optimalisation of the organisation of the Graduate Schools at Leiden University.

Previous activities 2014-2016

From 2014-2016 PhDoc had two seats on the University Council, held by Gareth O’Neill (party leader 2014-2016), Jantine Brussee (2014-2015), and Wieneke Jansen (2015-2016). PhDoc has been a driving force in the University Council during the past two years:

 • We are participating in the national fight against the bursary experiment and effectuated the withdrwal of Leiden University from the experiment.
 • We have expressed our criticism of the new PhD regulations and guidelines for internal PhDs and contract PhDs.
 • We have put the needs and problems of contact PhDs and external PhDs on the University agenda and we have requested voting rights for contract PhDs.
 • We have not only actively and consequently represented the interests of PhDs and postdocs in the policy making, but we also defended the needs of students and staff.
 • We have composed a detailed statement on important PhD issues, which will now be tackled, in collaboration with our successors, by university taskforces.

Vote!

PhDoc aims to keep its two seats in the University Council for the period of 2016-2018. At the top of our party list are Sasha Sabbah-Goldstein of FGW/LIAS (on no. 1) and Charlotte de Roon of FGGA/CRK (on no. 2). Questions? Do not hesitate to contact us, now or after the elections.

Support PhDoc during the coming elections and vote for one of our candidates during elections week: May 9 – 13, 2016!

PhDoc is looking for candidates for the University Council!

The elections for the University Council will be held this coming May 2016. PhDoc is looking for interested internal PhDs who would like to take part in the co-participation.

Last year we were able to persuade the Executive Board not to participate in the experiment with bursary students and this coming year we will be discussing how to improve the graduate schools, education for and by PhDs, and better preparation for the job market.

As a member of the University Council you receive a contract for 0,2 fte for each year term which basically means your PhD contract is extended by several months. The university encourages PhDs to take part and has asked supervisors to support interested PhDs.

If you have any questions or are interested in joining our team then let Gareth know via
g.t.oneill@hum.leidenuniv.nl before this coming Sunday 6 March 2016!

An update from PhDoc

It’s been a while since you’ve heard from PhDoc. We’ve been very busy since we were elected and would like to give an update of what we’ve accomplished the last few months. PhDoc is the political party representing PhD candidates in the University Council. Of course we’re not the only people trying to give a voice to PhD candidates and we are also constantly in contact with LEO and LAP, the two representative groups for PhD candidates at Leiden University and LUMC respectively.

PhD Candidates: four categories

We’ve found out that the university distinguishes four categories of PhD candidates in Leiden and not all of these groups are well-known or well-represented in the university and faculty councils. Group 1 PhDs are employed by the university and their primary task is the PhD (internal PhDs/AIO’s). Group 2 PhDs are not employed by the university but receive a grant and their primary task is the PhD (contract PhDs). Group 3 PhDs are employed by the university but their primary task is not the PhD. Group 4 PhDs are not employed by the university and their primary task is not the PhD (external PhDs). Groups 1 and 3 are able to vote and be elected for the university and faculty councils. Groups 2 and 4 are currently not able to vote or be elected. We have argued to allow Group 2 PhDs to vote and be elected for the councils and are hoping that this will be possible for the coming university and faculty council elections. We have also made enquiries on how PhDs from LUMC or Campus The Hague are represented. Both Campus The Hague and LUMC are faculties of Leiden University, but LUMC has its own governing and co-determination structure. The PhDs of Campus The Hague are officially represented in the councils of Leiden University, but the PhDs of LUMC are officially represented in the Works Council of LUMC and also by LAP in contact with the dean of LUMC.

PhDs in the university policy

One of the main recent agenda points of the university council has been the future long-term plans of the university, the Instellingsplan. In this plan, the university board puts forward their plans for the coming five years and their vision on the years after that. We have ensured that PhDs/postdocs are taken into account in the plan and we will be actively involved in the implementation of the plan with respect to PhDs and the drafting of new PhD policies. We have also argued for better preparation on work and life after the PhD (is there life after your PhD? Yes, there is ;-)). There are now courses in career counseling for PhDs and we have proposed other options for preparing PhDs on work outside academia such as teaching, internships, and better links with industry and government. We are finally pushing for an independent report on (improving) career development for PhDs/postdocs and hope this report will be initiated in the coming term.

‘Healthy PhDs’

We have also focused on the well-being of PhDs. The focus should be on your research, not on any side business. We believe PhDs should have the option of gaining teaching experience, but this should not negatively influence their research. If you would like to have education tasks, you should be able to do that up to a maximum of 20% of your time. We have also discussed ‘werkdruk’, the high workload and pressure on PhDs, with the university board and they have acknowledged the problem and are looking for solutions. If you have any ideas to decrease workload, please share them with us!

Bursary Experiment

For the coming months, we will also focus on the proposed government experiment to allow some universities to legally have PhDs who are not employees receiving a wage (employee PhD system), but are students receiving a grant (bursary PhD system). We have consistently argued, alongside the PhD Candidates Network of the Netherlands (PNN) and several of the main Dutch labour Unions (such as FNV and VAWO), that PhDs are and should not be considered students, but employees who actively contribute to the main tasks of the university, research and education. We are strongly against this experiment and the introduction of the bursary system in the Netherlands are actively campaigning against this on both a university level and on a national level. We are currently in discussion with various PhD organisations around the Netherlands as well as the PhD Association of the Netherlands (PNN) on this matter. More info on that will follow very soon and we will be looking for support from you!

Contact us!

Our focus remains on both PhDs and post-docs and their well-being. If you run into anything, have a good idea or just want to share a thought or good practices, please share this with us. We greatly appreciate that. In the meantime, please keep on following us on facebook < https://www.facebook.com/PhDoc > and Twitter < @PhDocUniv > where we post updates more regularly.

Gareth O’Neill & Jantine Brussee

Lijsttrekkers kruisen de degens

Komende week zijn de universiteitsraadsverkiezingen. Mare interviewde de lijsttrekkers van de partijen voor medewerkers: Joost Augusteijn (53, universitair hoofd­docent geschiedenis) van Abvakabo; Gwen Wolters (38, beleidsmedewerker marketing, communicatie en internationalisering bij FSW) van Universitair Belang; en Gareth O’Neill (34, promovendus Leiden University Centre for Linguistics) van PhDoc.

timthumb.php

—-
Van www.mareonline.nl
—-logo Mare————————————

Wat zijn de verschillen tussen jullie partijen?

GO: ‘Wij leggen de nadruk op de belangen van promovendi en jonge postdocs. Die zitten vaak niet in de medezeggenschap omdat ze vanwege hun tijdelijke aanstelling minder tijd hebben voor raadswerk. Maar zij moeten wel gehoord worden. Andere medewerkers en studenten zijn al goed vertegenwoordigd.’

GW: ‘We bestaan pas vier jaar. Er was behoefte aan een alternatief voor de Abvakabo, een partij die voortkomt uit de vakbond. PhDoc heeft ook een specifieke achterban. Wij zijn een universiteitsbrede partij die het totaalplaatje in de gaten houdt. Wij redeneren iets meer vanuit de organisatie als geheel. In de Abvakabo-fractie zit wetenschappelijk personeel. Bij ons is het een mengeling van wetenschappers en ondersteunend personeel.’

JA: ‘We vertegenwoordigen juist vanwege onze vakbondsachtergrond ook het ondersteunend personeel. Het is toeval dat in de huidige fractie alleen maar wetenschappers zitten. Dat betekent niet dat we geen voeling hebben met andere medewerkers.’

Oké, maar waarom moeten we op jouw partij stemmen?

JA: ‘Wij zijn wat krachtiger en vasthoudender in kwesties tussen universiteitsraad en college van bestuur. We zetten wat harder in, voeren meer oppositie. Universitair Belang is meer bereid mee te denken met het college.’

GW: ‘We zoeken naar de oplossing van een probleem. Terwijl Joost heel sterk is in het vaststellen wat nu precies het probleem is. We zijn complementair en dat maakt de personeelsgeleding krachtiger. We proberen gezamenlijk tot een standpunt te komen en het college bij te sturen.’

GO: ‘Zaken die van belang zijn voor promovendi en postdocs staan vaak niet op de agenda in raden. Ik zit bijvoorbeeld in de faculteitsraad van Geesteswetenschappen en het blijkt dat de reorganisatie van Godsdienswetenschappen flinke gevolgen heeft voor promovendi. Zij worden daar niet goed over geïnformeerd. Als PhDoc geen aandacht voor zulke zaken vraagt, dan komen deze niet aan bod.’

Wat hebben jullie de afgelopen termijn voor elkaar gekregen?

GO: ‘Er is meer aandacht voor de problemen omtrent beurspromovendi. Dit hebben we samen met de andere twee partijen aangekaart . Verder zijn we een nationale petitie gestart tegen het bursaalsysteem. De communicatie van bestuur naar promovendi verloopt nog heel slecht. Vooral de buitenlandse promovendi lopen tegen heel veel problemen aan. Een universiteitsbrede aanpak is nodig maar dat gebeurt nog niet.’

GW: ‘Er wordt naar aanleiding van een lijst van vragen van PhDoc over het promovendibeleid wel een apart overleg met het college over dit onderwerp gevoerd.

‘We hebben het college er op gewezen dat de voorgestelde deadlines voor de master-aanmeldingen niet zo handig zijn en ondersteunen onze mening met cijfermateriaal. De inschrijfdata worden dan ook heroverwogen.’

JA: ‘We bereiken nooit iets in ons eentje maar Abvakabo is heel vasthoudend geweest in het aanpakken van onderbesteding door faculteiten. De bètafaculteit moet meer geld uitgeven aan extra medewerkers, maar pot dat op voor de aanschaf van meubilair voor het nieuwe bètacomplex. Dat betekent dat het personeel nu harder moet werken om later een mooiere tafel te krijgen. Het college is op ons aandringen gaan praten met het faculteitsbestuur om daar iets aan te doen.

‘We hebben het samen met de andere partijen voor elkaar gekregen dat het loopbaanbeleid voor wetenschappelijk personeel van de universiteit is veranderd. Carrière maken draaide plat gezegd alleen maar om hoeveel geld je als onderzoeker binnen haalde. Goed onderwijs geven, speelde geen rol. Er is nu sprake van beleid voor een onderwijscarrière. Dat hebben we buiten de reguliere agenda om weten te bereiken.’

Waar ligt de komende termijn de nadruk op?

GO: ‘We willen in ieder geval dat interne promovendi medewerkers blijven en niet de status van student krijgen. Verder moet het promovendibeleid niet zomaar van bovenaf opgelegd worden en niet al te vast komen te liggen. De meningen en behoeften van promovendi moeten wel meetellen. Er zijn universiteitsbreed veel verschillen, dus een model met flexibiliteit is nodig. Sommige promovendi willen graag veel onderwijs geven, anderen juist niet.’

GW: ‘De ICT moet beter. De computers liggen er echt veel te vaak uit. De basis is niet in orde.’

JA: ‘Het college voert steeds meer regelingen in die zorgen voor hogere werkdruk. Denk bijvoorbeeld in augustus aan de invoering van het BSA in het tweede jaar. Die stapeling van regelingen in een periode is onwenselijk. De “verbestuurlijking” van de universiteit neemt steeds verder toe. Faculteiten, opleidingen en diensten verschillen echter van elkaar. Het alles willen vastleggen in regels botst soms met de praktijk.’

GO: ‘Het hebben van een model is goed maar afwijken moet wel mogelijk zijn als dat voor een specifiek onderdeel van de universiteit beter is.’

Als bijvoorbeeld om financiële redenen niet al jullie plannen gerealiseerd kunnen worden, wat zou er als eerste sneuvelen?

GW: ‘Dan moeten we terug naar de essentie van de universiteit: Onderwijs en onderzoek. De kaasschaafmethode werkt dan niet meer. Je moet scherpe keuzes durven maken.’

JA: ‘Bezuinig op reclamecampagnes waarvan de effectiviteit toch maar twijfelachtig is. Spreek af met de andere universiteiten dat het circus rond de werving wel wat minder kan.’

GO: ‘Ik heb een hekel aan het woord “rendabel”. We moeten afstappen van de gedachte dat alles wat geen geld oplevert, weg moet. Dat is niet de essentie van een universiteit. Kijk universiteitsbreed hoe opleidingen elkaar zonodig kunnen steunen. Samen kom je wel tot een oplossing.’

Op dinsdag 13 mei staan de lijsttrekkers weer tegenover elkaar tijdens het Leids Onderwijsdebat. Dan discussiëren ze over vrouwen in topfuncties op de universiteit, het aantal opleidingsplaatsen in vergelijking met de arbeidsmarkt en Engels als voertaal voor alle bacheloropleidingen. Het debat begint om 17.00 uur in het Groot Auditorium in het Academiegebouw.

Studenten en universiteitsmedewerkers kunnen tussen 12 mei (9.00 uur) en 16 mei (16.00 uur) hun stem uitbrengen via internet, met hun ULCN-account. Iedereen ontvangt hiervoor per e-mail een oproep. Op 27 mei wordt de uitslag bekend gemaakt.

Dit bericht werd gepubliceerd in universiteitskrant Mare, op 8 mei 2014