Category Archives: PhDoc

Stem op PhDoc / Vote for PhDoc!

[English below]

PhDoc: dé vertegenwoordiger van de belangen van promovendi en postdocs van Universiteit Leiden

10 redenen om PhDoc te steunen
Stem voor…

 1. Een brede behartiging van de belangen van promovendi, studenten en medewerkers.
 2. Een kritische blik op het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen.
 3. Aandacht voor de specifieke uitdagingen die internationale promovendi tegenkomen.
 4. Goede vertegenwoordigingsstructuren voor promovendi en postdocs binnen de faculteiten.
 5. Een verbetering van de voorbereiding en begeleiding van promovendi bij doceren.
 6. De behartiging van belangen van contract- en buitenpromovendi.
 7. Het vooruithelpen van het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs.
 8. Een promovendipsycholoog die de problemen en uitdagingen van promovendi begrijpt.
 9. De mogelijkheid voor promovendi en postdocs om hun BKO te behalen.
 10. Een optimalisatie van de organisatie van de Leidse Graduate Schools.

Terugblik 2016-2018
PhDoc bestond in de Universiteitsraad 2016-2018 uit Charlotte de Roon (fractievoorzitter 2016-2018), Sasha Goldstein-Sabbah (2016-2017) en Marishka Neekilappillai (2017-2018). PhDoc is de laatste twee jaar zeer actief geweest in de Universiteitsraad:

 • We hebben een kritische bijdrage geleverd aan het Werkplan Promovendizaken, waarin belangrijke actiepunten geformuleerd staan op het gebied van het universitaire promovendibeleid.
 • We hebben kritisch commentaar geleverd op de nieuwe richtlijn over het Ius Promovendi, de informatievoorzieningen voor promovendi, het loopbaanprogramma en de promotierichtlijnen.
 • We hebben actief gepoogd om de situatie van internationale promovendi te verbeteren, onder andere door een reeks activiteiten die we met Leids Promovendi Overleg (LEO) hebben georganiseerd met financiële steun van het Van Bergen Fonds.
 • We hebben een gedetailleerde notitie geschreven om de belangenvertegenwoordiging van promovendi binnen de faculteiten te verbeteren.
 • We nemen deel aan de stuurgroep Personeelsmonitor 2018, waarin we ook actief meedenken over de uit te zetten Promovendimonitor.
 • We hebben de samenwerking met facultaire promovendivertegenwoordigers en het promovendi-platform LEO versterkt.
 • We hebben niet alleen de belangen van promovendi en postdocs consequent bij alle beleidsbeslissingen behartigd, maar zijn ook opgekomen voor de belangen van studenten en medewerkers.

Stem!
PhDoc mikt weer op twee zetels in de verkiezingen voor de Universiteitsraad 2016-2018. Onze lijst wordt geleid door Marishka Neekilappillai  (FdR) (op nummer 1) en Charlotte de Roon (FGGA/FSW) (op nummer 2). Vragen? Schroom ze niet te stellen! Óók na de verkiezingen.

Steun PhDoc in de komende verkiezingen van de Universiteitsraad en stem op één van onze kandidaten in de verkiezingsweek: maandag 16 t/m donderdag 19 april 2018!

— 

PhDoc: representing the interests of PhDs and postdocs at Leiden University

10 reasons to support PhDoc
Vote for…

 1. A broad representation of the interests of PhD candidates, students and staff.
 2. A critical assessment of PhD policy, as well as the PhD regulations and guidelines.
 3. Attention for the specific challenges of international PhDs.
 4. Solid representative structures for PhDs and postdocs at the faculties.
 5. An improvement of the preparation and supervision for PhDs who are teaching courses.
 6. A vote for contract PhDs and external PhDs.
 7. An improvement of the career perspectives of PhDs and postdocs.
 8. A PhD counsellor who understands the problems and challenges that PhDs face.
 9. The opportunity for PhDs and postdocs to obtain the Basic Teaching Qualification (BKO).
 10. An optimisation of the organisation of the Graduate Schools at Leiden University.

Looking back 2016-2018
From 2016-2018, PhDoc had two seats in the University Council, held by Charlotte de Roon (party leader 2016-2018), Sasha Goldstein-Sabbah (2016-2017), and Marishka Neekilappillai (2017-2018). PhDoc has been very active in the University Council during the past two years:

 • We have made a critical contribution to the working plan on PhD policy, in which a list of important points of action has been formulated on a wide range of PhD issues.
 • We have expressed our criticism of the new guidelines on the Ius Promovendi, the communication to PhDs, the career programme for PhDs and the general PhD guidelines.
 • We have actively tried to improve the situation of international PhD candidates, among other things through a series of activities that we organised together with LEO Leiden, with the financial support of the Van Bergen Fund.
 • We have composed a detailed statement on the improvement of the PhD representation at the faculty level.
 • We are participating in the steering group ‘Staff monitor 2018’, in which we also actively think along in the creation of the PhD monitor.
 • We have strengthened cooperation with other PhD representatives and the PhD association LEO Leiden.
 • We have not only actively and consequently represented the interests of PhDs and postdocs in policy making, but we have also defended the needs of students and staff.

Vote!
PhDoc aims to keep its two seats in the University Council for the period of 2016-2018. At the top of our party list are Marishka Neekilappillai (no. 1) and Charlotte de Roon (no. 2). Questions? Do not hesitate to contact us, now or after the elections!

Support PhDoc during the coming elections and vote for one of our candidates during election week: Monday 16 – Thursday 19 April 2018!

Advertisements

Two seats in the University Coucil!

Thank you all for voting! PhDoc got two seats again in the elections for the University Council. Charlotte de Roon and Sasha Golstein will represent all PhDs and Postdocs at the university level. If there are any issues you would like them to address, please contact them via e-mail.

Many thanks to Gareth O’Neill and Wieneke Jansen for their hard work over the last two years!

PhDoc flyer fotos_ENG

Elections FAQ

English below

FAQ

Ik ben geen promovendus, kan ik toch op jullie stemmen?

Jazeker, en doe dat alsjeblieft! Als je een medewerker van de universiteit bent, dan mag je stemmen op de partijen van de personeelsgeleding, waar PhDoc een van is. 

Ik ben een buitenpromovendus/contractpromovendus, kan ik stemmen?

Het spijt ons, maar de regelgeving is zo dat alleen universiteitsmedewerkers mogen stemmen. Als PhDoc zullen we juist daarom nog harder vechten voor je rechten en je belangen. Als je ons wilt helpen verkozen te worden, kan je onze flyer in je onderzoeksgroep of instituut verspreiden, en je collega’s overtuigen om op ons te stemmen

Waarom zou ik überhaupt stemmen?

De universiteitsraad heeft een belangrijke functie in de universiteit. We stellen perken aan wat het college van bestuur zomaar kan doen, en we hebben invloed op beslissingen die op het hoogste niveau genomen worden. En het college luistert naar ons, zoals bijvoorbeeld toen wij adviseerden om niet aan het bursalenexperiment mee te doen. 

Waarom zou ik specifiek op PhDoc stemmen?

Promovendi zijn een vaak onzichtbare groep, maar door hun onderzoek en hun onderwijstaak dragen zij voor een belangrijk deel bij aan de kerntaak van een universiteit. Bovendien bestaat ruim een derde van de wetenschappelijke staf uit promovendi. Daarom is het erg belangrijk dat er een partij is die hun belangen behartigt en opkomt voor hun rechten.

Wat willen jullie de komende jaren doen?

Ons volledige verkiezingsprogramma vind je hier. Heel kort gezegd willen we ons sterk maken voor een verbetering van de graduate schools, promovendi de mogelijkheid geven hun BKO te halen, en het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs verbeteren. 

Hoe stem ik?

Als je gemachtigd bent om te stemmen, krijg je op 9 mei een e-mail met een link om online te stemmen. Je kan de hele week (van 9-13 mei) stemmen. Daartoe kun je ook deze link volgen en inloggen met je UCLN account. 

Hoe kan ik PhDoc helpen bij de verkiezingen?

Je kan onze flyer verspreiden.
Je kan je collega’s overtuigen om te gaan stemmen, en specifiek op ons!

Wanneer zal ik stemmen?

Waarom niet NU!

—–

FAQ

I am not a PhD candidate, can I vote for PhDoc?

Yes, and, please do so! If you are an employee of the university you are eligible to vote for the parties in the employee section of the university council, of which PhDoc is one. 

I am an externally/self-funded PhD candidate, can I vote?

We very much regret that current legislation only allows university employees to vote. As PhDoc we will fight for your rights and protect your interests in the University council regardless. You can help us do this by spreading our flyer in your research group or institute, and convincing colleagues to vote for us. 

Why should I vote for university council at all?

The university council has an important function in the university. We put checks on the power of the board of directors, and we give advice on the highest level decisions made at the university. And the board of directors actually listens to us, for example when we advised not to take part in the bursary experiment. 

Why should I vote for PhDoc specifically?

PhD candidates are an often overlooked group, but through their research and teaching duties they contribute to the core tasks of the university. Over a third of the research staff are PhD candidates. Therefore it is extra important that there is a party to step up for their interests and to stand up for their rights. 

What are your plans for the coming years?

You can find our complete programme here. Our main points are basically to improve the organization of the graduate schools, give PhD’s the opportunity to obtain their BKO during their promotion, and improve the career counseling for PhD’s and postdocs. 

How do I vote?

If you are eligible to vote you will receive an email on your work address with a link to the online voting platform. This email will be sent on Monday the 9th of May, and you can vote the entire week (May 9-13). You can also follow this link and log in with your ULCN account.

How can I help PhDoc get elected?

You can spread our flyer.
You can convince all your colleagues to vote in general, and specifically vote for us.

When should I vote?

Why not NOW!

Stem op PhDoc / Vote for PhDoc!

English below

Van 9 t/m 13 mei vinden er verkiezingen plaats voor de Universiteitsraad.
Lees hier waarom PhDoc jouw stem verdient! Download hier ook de PDF-versie van ons programma.

10 redenen om PhDoc te steunen

Stem voor…

 1. Een brede behartiging van de belangen van promovendi, studenten en medewerkers.
 2. Een kritische blik op het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen.
 3. Een verbetering van de vaardigheidscursussen voor promovendi.
 4. Het verzet tegen het experiment met promotiestudenten.
 5. Een verbetering van de voorbereiding en begeleiding van promovendi bij doceren.
 6. Een stem voor contract- en buitenpromovendi.
 7. Het vooruithelpen van het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs.
 8. Een promovendipsycholoog die de problemen en uitdagingen van promovendi begrijpt.
 9. De mogelijkheid voor promovendi en postdocs om hun BKO te behalen.
 10. Een optimalisatie van de organisatie van de Leidse Graduate Schools.

Terugblik 2014-2016

PhDoc bestond in de Universiteitsraad 2014-2016 uit Gareth O’Neill (fractievoorzitter 2014-2016), Jantine Brussee (2014-2015), en Wieneke Jansen (2015-2016). PhDoc is de laatste twee jaar zeer actief geweest in de Universiteitsraad:

 • Wij zijn betrokken bij de landelijke acties tegen het experiment promotiestudent en hebben ervoor gezorgd dat de Universiteit Leiden niet meedoet aan het experiment.
 • Wij hebben kritisch commentaar geleverd op het nieuwe promotiereglement en de promotierichtlijnen voor medewerkerpromovendi en contractpromovendi.
 • Wij hebben de problemen van contractpromovendi en buitenpromovendi meermaals aangekaart en hebben actief gepoogd om contractpromovendi kiesrecht te verlenen.
 • Wij hebben niet alleen de belangen van promovendi en postdocs consequent bij alle beleidsbeslissingen behartigd maar zijn ook opgekomen voor belangen van studenten en medewerkers.
 • Wij hebben een gedetailleerde notitie geschreven om belangrijke promovendizaken aan te kaarten, die nu samen met onze opvolgers in universitaire werkgroepen worden aangepakt.

Stem!

PhDoc mikt weer op twee zetels in de universitaire verkiezingen voor de Universiteitsraad 2016-2018. Onze lijst wordt geleid door Sasha Sabbah-Goldstein van FGW/LIAS (op nummer 1) en Charlotte de Roon van FGGA/CRK (op nummer 2). Vragen? Schroom ze niet te stellen! Oók na de verkiezingen.

Steun PhDoc in de komende verkiezingen en stem op één van onze kandidaten aanstaande verkiezingen 9 t/m 13 mei 2016!


 

From May 9-13 the university elections will take place. Learn here why you should vote for PhDoc! You can download a PDF version of our programme here.

10 reasons to support PhDoc

Vote for…

 1. A broad representation of the interests of PhDs, students and staff.
 2. A critical assessment of the PhD policy, as well as the PhD regulations and guidelines.
 3. An improvement of the skill courses offered to PhDs.
 4. Resistance against the ‘bursary experiment’.
 5. An improvement of the preparation and supervision for PhDs who are teaching courses.
 6. A vote for contract PhDs and external PhDs.
 7. An improvement of the career perspectives of PhDs and postdocs.
 8. A PhD-counsellor who understands the problems and challenges that PhDs face.
 9. The opportunity for PhDs and postdocs to obtain the Basic Teaching Qualification (BKO).
 10. An optimalisation of the organisation of the Graduate Schools at Leiden University.

Previous activities 2014-2016

From 2014-2016 PhDoc had two seats on the University Council, held by Gareth O’Neill (party leader 2014-2016), Jantine Brussee (2014-2015), and Wieneke Jansen (2015-2016). PhDoc has been a driving force in the University Council during the past two years:

 • We are participating in the national fight against the bursary experiment and effectuated the withdrwal of Leiden University from the experiment.
 • We have expressed our criticism of the new PhD regulations and guidelines for internal PhDs and contract PhDs.
 • We have put the needs and problems of contact PhDs and external PhDs on the University agenda and we have requested voting rights for contract PhDs.
 • We have not only actively and consequently represented the interests of PhDs and postdocs in the policy making, but we also defended the needs of students and staff.
 • We have composed a detailed statement on important PhD issues, which will now be tackled, in collaboration with our successors, by university taskforces.

Vote!

PhDoc aims to keep its two seats in the University Council for the period of 2016-2018. At the top of our party list are Sasha Sabbah-Goldstein of FGW/LIAS (on no. 1) and Charlotte de Roon of FGGA/CRK (on no. 2). Questions? Do not hesitate to contact us, now or after the elections.

Support PhDoc during the coming elections and vote for one of our candidates during elections week: May 9 – 13, 2016!

An update from PhDoc

It’s been a while since you’ve heard from PhDoc. We’ve been very busy since we were elected and would like to give an update of what we’ve accomplished the last few months. PhDoc is the political party representing PhD candidates in the University Council. Of course we’re not the only people trying to give a voice to PhD candidates and we are also constantly in contact with LEO and LAP, the two representative groups for PhD candidates at Leiden University and LUMC respectively.

PhD Candidates: four categories

We’ve found out that the university distinguishes four categories of PhD candidates in Leiden and not all of these groups are well-known or well-represented in the university and faculty councils. Group 1 PhDs are employed by the university and their primary task is the PhD (internal PhDs/AIO’s). Group 2 PhDs are not employed by the university but receive a grant and their primary task is the PhD (contract PhDs). Group 3 PhDs are employed by the university but their primary task is not the PhD. Group 4 PhDs are not employed by the university and their primary task is not the PhD (external PhDs). Groups 1 and 3 are able to vote and be elected for the university and faculty councils. Groups 2 and 4 are currently not able to vote or be elected. We have argued to allow Group 2 PhDs to vote and be elected for the councils and are hoping that this will be possible for the coming university and faculty council elections. We have also made enquiries on how PhDs from LUMC or Campus The Hague are represented. Both Campus The Hague and LUMC are faculties of Leiden University, but LUMC has its own governing and co-determination structure. The PhDs of Campus The Hague are officially represented in the councils of Leiden University, but the PhDs of LUMC are officially represented in the Works Council of LUMC and also by LAP in contact with the dean of LUMC.

PhDs in the university policy

One of the main recent agenda points of the university council has been the future long-term plans of the university, the Instellingsplan. In this plan, the university board puts forward their plans for the coming five years and their vision on the years after that. We have ensured that PhDs/postdocs are taken into account in the plan and we will be actively involved in the implementation of the plan with respect to PhDs and the drafting of new PhD policies. We have also argued for better preparation on work and life after the PhD (is there life after your PhD? Yes, there is ;-)). There are now courses in career counseling for PhDs and we have proposed other options for preparing PhDs on work outside academia such as teaching, internships, and better links with industry and government. We are finally pushing for an independent report on (improving) career development for PhDs/postdocs and hope this report will be initiated in the coming term.

‘Healthy PhDs’

We have also focused on the well-being of PhDs. The focus should be on your research, not on any side business. We believe PhDs should have the option of gaining teaching experience, but this should not negatively influence their research. If you would like to have education tasks, you should be able to do that up to a maximum of 20% of your time. We have also discussed ‘werkdruk’, the high workload and pressure on PhDs, with the university board and they have acknowledged the problem and are looking for solutions. If you have any ideas to decrease workload, please share them with us!

Bursary Experiment

For the coming months, we will also focus on the proposed government experiment to allow some universities to legally have PhDs who are not employees receiving a wage (employee PhD system), but are students receiving a grant (bursary PhD system). We have consistently argued, alongside the PhD Candidates Network of the Netherlands (PNN) and several of the main Dutch labour Unions (such as FNV and VAWO), that PhDs are and should not be considered students, but employees who actively contribute to the main tasks of the university, research and education. We are strongly against this experiment and the introduction of the bursary system in the Netherlands are actively campaigning against this on both a university level and on a national level. We are currently in discussion with various PhD organisations around the Netherlands as well as the PhD Association of the Netherlands (PNN) on this matter. More info on that will follow very soon and we will be looking for support from you!

Contact us!

Our focus remains on both PhDs and post-docs and their well-being. If you run into anything, have a good idea or just want to share a thought or good practices, please share this with us. We greatly appreciate that. In the meantime, please keep on following us on facebook < https://www.facebook.com/PhDoc > and Twitter < @PhDocUniv > where we post updates more regularly.

Gareth O’Neill & Jantine Brussee

Meet our candidates for the 2014 elections!

The elections for the University Council are approaching fast. From 12-16 May you have the opportunity to vote some more PhD candidates into the Council. Who are the people you can vote for, and what do they aim for? The 11 PhDoc candidates introduce themselves:

1. Gareth O’Neill (FGW/LUCL)
Gareth-o-Neill-bwGareth is a PhD candidate at the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) and is the current party leader of PhDoc. As a member of the Faculty Council of Humanities he represents the interests of PhDs/postdocs (on faculty matters) in meetings with the Faculty Board. His goal in the coming university elections is to place minimally one PhD in the University Council to represent the interests of PhDs/postdocs (on university matters) in meetings with the Executive Board. Gareth’s role in PhDoc is simple: to give a voice to the PhDs/postdocs at Leiden University and to promote and defend their interests on any and all pressing matters (including getting settled into PhD/postdoc life in Leiden, terms of employment, working conditions, education and research, collegial interaction, and professional development).

2. Jantine Brussee (FWN/LACDR)
JantineBrussee145x145“Hi, my name is Jantine Brussee and since October 2013 I am a PhD candidate at the Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR/Pharmacology). My research is focused on extending knowledge on the relation between dose, concentrations and effects of administered drugs in children.
Research within the Leiden University is very diverse, but the problems both PhD candidates and post-docs run into are quite similar. Therefore I think it is important for PhD and post-docs to be represented in the University Council. PhDoc represents this diverse group of people, who not only play an essential role in research, but also in education.
My ultimate goal is that both students and employees of the university can focus on education and research and are not bothered by side issues.”

3. Wieneke Jansen (FGW/LUCAS)
WienekeJansen 145x145“Being a young researcher is a matter of gaining academic expertise as well as developing skills through teaching, organizing and participating in a stimulating research community. During my BA and ResMA Classics in Leiden, I have, with great enthusiasm, combined my studies with extracurricular activities, such as board membership at two student associations and participation in the Leiden Leadership Programme at the Honours Academy. Now, as a PhD researcher (at the Faculty of Humanities, LUCAS), I am convinced that PhD’s and young researchers should have the opportunity to develop their academic skills as well as prepare themselves for the next steps in their (academic) career. I am hoping to get a seat in the University Council to put these and other important issues for PhDs and young researchers high on the University agenda!”

4. Viktorija Kostadinova (FGW/LUCL)
ViktorijaKostadinova145x145“After completing MA degrees in linguistics and literature and cultural studies at the Catholic University of Leuven (KUL), Belgium, I started working as a PhD candidate at the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL). In late 2013 I became a member of the PhD Council at the LUCL where, together with fellow PhDs, I work towards improving the communication among PhDs and creating a better sense of community. My experience as an international student, starting with my MA studies in Belgium, and then continuing with my PhD in Leiden, gives me a good understanding of the position of international PhD candidates, and my reasons for joining PhDoc are to help international students to integrate and be more involved with (university) life in Leiden. International PhDs represent a big part of the graduate community at Leiden University, and there is still much more to be done in representing their interests and improving their experience and integration at the university.”

5. Mia Urem (FWN/IBL)
MiaUrem 145x145“Hi, my name is Mia Urem and I am a third year PhD student at the Institute of Biology. Since graduating from Leiden University, it has been with great pleasure that I have been researching the antibiotic producing bacteria called  Streptomyces. However, every now and then, I come across certain issues, which are not related to research, but that make me think things could be done more efficiently and effectively. And especially concerning colleagues coming from abroad. I think it is important that PhDs and Postdocs are aware of the  forums available  to  them for discussing these  issues and this includes representatives being active members of the University Council.”

6. Charlotte van Schie (FSW/Psychology)
?????“Since September 2013 I am a PhD candidate at the Institute of Psychology at the Faculty of Social Sciences (FSW). My research project falls under two departments: Methods & Statistics and Clinical Psychology and I really enjoy this job. I find it important that there is communication with and between PhD candidates. Currently, we are setting up a platform within the FSW to promote communication between PhD candidates so they can share ideas, knowledge, difficulties and tips and meet each other.”

 

7. Cathelijn Waaijer (FSW/CWTS)
CathelijnWaaijer145x145“My name is Cathelijn Waaijer and I work at the Centre for Science and Technology Studies, where I study the system of academic careers. Next to my academic work I’m a General Board Member of the PhD Network of the Netherlands (PNN) and hold the Appointments portfolio.”

 

 

8. Eduardo Herrera Malatesta (Archaeology)
EduardoHerreraMalatesta 145x145Eduardo Herrera Malatesta obtained a MSc. in Anthropology at the Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (2004) and an MSc. in GIS and Spatial Analysis in Archaeology at University College London (2009). He has done research in archaeology and anthropology in western, central and eastern Venezuela, and taught at the Universidad Central de Venezuela. Since 2013 he is a promovendus in the Faculty of Archaeology within the ERC Synergy-NEXUS 1492 project. “As an international promovendus I am sensitive to the needs and questions of those who come from abroad and find the context harsh and complex. I believe that the academic world is enriched by multiculturalism and diversity, and Leiden University is a great place to promote and facilitate that.”

9. Anne van Duijvenbode (Archaeology)
AnnevanDuijvenbode 145x145“Since 2011 I have been working on my PhD project at the Faculty of Archaeology, a continuation of my studies at Leiden University in the years before. During this period, my interest in the representation of student and employees gradually developed, first as a member of the education committee and currently as the PhD representative in the Faculty Council of Archaeology. I am convinced PhD students and other young scientists play a crucial role in the social and academic future of the Netherlands, and that this important but fragile group requires and deserves support during this phase in their career. PhDoc is crucial in the representation and support of PhD students in all institutes and faculties of Leiden University.

10. Geerten Waling (FGW/History)
Geerten Waling 146x146“Gewoonlijk ben ik niet zo’n voorstander van de wildgroei aan medezeggenschapsorganen noch van het principe ‘politieke partij’, maar op de Universiteit Leiden is een aantal ontwikkelingen gaande waarbij bestuurders volledig voorbij gaan aan de beleving van het personeel en de studenten. Ik sta op de lijst voor PhDoc, omdat deze partij daar iets aan wil doen. Wij staan voor kleinschaligheid en het behoud (of misschien wel: herstel) van de vertrouwde, vruchtbare en vrije academische gemeenschap die de Universiteit Leiden al sinds 1575 is: het praesidium libertatis!”

11. Linda Bleijenberg (FGW/LUCAS)
Linda Bleijenberg 142x142px“A year in the University Council has taught me how crucial it is for PhD candidates to have a voice in matters of policy that directly concern them. PhD candidates are an almost invisible group for policy makers: if we do not put things on the agenda ourselves, nothing will improve much. And there is a lot that needs improving: the awkward situation of international PhDs, the lack of career perspectives in Academe, the recurring plans to take away our benefits and pensions, the extremely hazy implementation of so-called Graduate Schools, and the continuous problem of the skewed power balance in supervisor-PhD candidate relationships, resulting in, for instance, a too high workload, too many teaching tasks, too ambitious research projects and the feeling that there is nothing to be done about it. Well, there is: get in touch with PhDoc and make yourself heard!”

PhDoc zoekt kandidaten/lijstduwers

Dit voorjaar zijn er verkiezingen voor de Universiteitsraad! Als het een beetje mee zit hebben Leidse promovendi dan opnieuw de mogelijkheid een of meer mede-promovendi de Raad in te stemmen. Daarvoor hebben we uiteraard eerst kandidaten nodig. Daarom doen we bij deze een beroep op alle verkiesbare promovendi om zich op 11 en 12 maart kandidaat te stellen op de lijst van PhDoc. Uiteraard zoeken we een aantal mensen die voor een jaar of langer plaats willen nemen in de Raad, maar daarnaast zijn lijstduwers van alle faculteiten en instituten ook zeer welkom. Geïnteresseerd? Lees dan even verder voor meer info en de antwoorden op veelgestelde vragen.

UR-kandidaten-wervingsposter UR-kandidaten-wervingsposter-slogan

Waarom is het een goed idee om kandidaat te worden voor PhDoc?

Omdat je daarmee de invloed en zichtbaarheid van promovendi binnen de Universiteit vergroot. Het blijkt dat promovendi als groep nog niet echt op de kaart staan bij beleidsmakers op alle niveaus, terwijl hun aantal gestaag groeit. Bovendien is de situatie van promovendi binnen de universiteit vrij uniek, waardoor hun belangen en specifieke problemen vaak niet onderkend en gesignaleerd worden. Tenzij ze zelf aan de bel trekken natuurlijk: dat kan door zoveel mogelijk promovendi aan zoveel mogelijk relevante vergadertafels te krijgen, en de Universiteitsraad is een van de belangrijkere tafels.

Wat doet een lijstduwer zoal?

Stemmen trekken, zodat PhDoc een of zelfs twee zetels krijgt in de Universiteitsraad. Liefst heeft PhDoc dus kandidaten van alle vijf faculteiten (Archeologie, Geesteswetenschappen, Rechten, Sociale Wetenschappen, en Wiskunde & Natuurwetenschappen), die bereid zijn de promovendi van hun eigen instituut c.q. faculteit te mobiliseren om te stemmen. Dat hoeft niet veel tijd te kosten: met twee goed getimede mails en wat posters in je instituut of faculteit (PhDoc maakt die voor je) ben je er al. Wees vooral niet bang dat je a la de studentenpartijen dagen bij de ingang staat met lollies en flyers: dat is voor onze achterban helemaal niet nodig.

Waarom zou ik een zetel in de UR willen?

Omdat je met dit werk een aantal interessante transferable skills opdoet die je ongetwijfeld nog eens van pas gaan komen, binnen en buiten Academia: inzicht in en ervaring met bestuurlijke processen, kennis van het reilen en zeilen binnen een academische organisatie, en het vormen van een scherpe, goed onderbouwde mening over moeilijke onderwerpen. Daarnaast bouw je een relevant netwerk op, en heb je een mooie aanvulling op je CV. Last but not least: je hebt de mogelijkheid iets te doen aan allerlei grote en kleine misstanden waar jij en medepromovendi dagelijks tegenaan lopen.

Wat houdt dat precies in, een zetel in de Universiteitsraad?

Een korte toelichting op de ins & outs van deze fijne nevenfunctie: als lid van de UR schuif je aan bij de vergaderingen van de Universiteitsraad, de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Leiden. Deze Raad, bestaand uit een personeelsgeleding en een studentengeleding, voorziet het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies over allerlei zaken die de hele Universiteit aangaan, en functioneert dus als de ondernemingsraad van de universiteit. De Raad wordt op de hoogte gehouden van alle lopende zaken die spelen, en geeft daar reacties op die de wensen en belangen van de achterban (studenten en medewerkers) weerspiegelen. De zaken die ter tafel komen zijn heel gevarieerd, van de jaarlijkse begroting tot strategische vierjarenplannen en van nieuwbouwscenario’s tot examenregelingen, en geven je als promovendus een leerzaam kijkje in de keuken.

En staat er ook nog iets tegenover?

Jawel! Voor sommige promovendi is het interessant om te weten dat promovendi in de UR hun werkzaamheden in de UR gecompenseerd krijgen in de vorm van een doorbetaalde verlenging van hun aanstelling. Een jaar in de UR levert je 3 maanden extra op aan het eind van je promotietraject, tegen je hoogste salaris. Daarnaast ontvang je als UR-lid een onkostenvergoeding van € 25,- per maand, plus een interessante aanvulling op je eindejaarsuitkering, en een iPad van de zaak, ook niet verkeerd. Je moet hem uiteraard wel weer inleveren aan het einde van je termijn.

Hoeveel tijd kost het?

Als fractievoorzitter (hoofd van de PhDoc-fractie, of die nou uit een of meer personen bestaat maakt niet uit) heb je een aanstelling van 0,25 fte, wat neerkomt op een dag per week. Meestal is dat de maandag, de dag waarop vergaderingen gepland worden. Een raadsjaar bestaat uit zeven vergadercycli, van begin oktober tot eind augustus, met vergadervrije perioden rond kerst en in de zomermaanden, en tussen de cycli in. Naast vergaderingen voorbereiden en bijwonen, zul je tijd besteden aan het gezamenlijk per email opstellen van reacties en adviezen op de besproken stukken. Daarnaast zijn er enkele trainingsdagen verspreid over het jaar.

Zijn er nog eisen voor kandidaten?

Drie. UR-leden moeten het Nederlands beheersen, omdat alle documenten en vergaderingen in het Nederlands zijn. Daarnaast mogen alleen promovendi die medewerker zijn van de universiteit (bijvoorbeeld via NWO- projecten) zich kandidaat stellen: helaas zijn beurs- en buitenpromovendi niet verkiesbaar. Promovendi van het LUMC kunnen zich ook niet kandidaat stellen, omdat het LUMC een eigen ondernemingsraad heeft en niet onder de UR valt. Ten derde moet je zittingstermijn binnen je promotietraject afgerond kunnen worden. In principe duurt een UR-termijn twee jaar, maar dat mag verkort worden tot bijvoorbeeld een jaar. Er worden in dat geval vooraf afspraken gemaakt met de kandidaten op de PhDoc-lijst, zodat een van hen je termijn afmaakt. Tenslotte geldt nog een officieuze regel over beschikbaarheid: omdat de meeste vergaderingen en bijeenkomsten op maandag plaatsvinden, is het wel prettig als die dag over het algemeen vrij is in je agenda.

Iets voor jou, de UR? Of wil je lijstduwer worden en PhDoc aan twee zetels helpen? De kandidaatstelling vindt plaats op 11 en 12 maart: als je geïnteresseerd bent kun je voor die datum contact opnemen met Linda Bleijenberg (op het moment lid van de Universiteitsraad voor PhDoc).