Category Archives: Posts in het Nederlands

Elections FAQ

English below

FAQ

Ik ben geen promovendus, kan ik toch op jullie stemmen?

Jazeker, en doe dat alsjeblieft! Als je een medewerker van de universiteit bent, dan mag je stemmen op de partijen van de personeelsgeleding, waar PhDoc een van is. 

Ik ben een buitenpromovendus/contractpromovendus, kan ik stemmen?

Het spijt ons, maar de regelgeving is zo dat alleen universiteitsmedewerkers mogen stemmen. Als PhDoc zullen we juist daarom nog harder vechten voor je rechten en je belangen. Als je ons wilt helpen verkozen te worden, kan je onze flyer in je onderzoeksgroep of instituut verspreiden, en je collega’s overtuigen om op ons te stemmen

Waarom zou ik überhaupt stemmen?

De universiteitsraad heeft een belangrijke functie in de universiteit. We stellen perken aan wat het college van bestuur zomaar kan doen, en we hebben invloed op beslissingen die op het hoogste niveau genomen worden. En het college luistert naar ons, zoals bijvoorbeeld toen wij adviseerden om niet aan het bursalenexperiment mee te doen. 

Waarom zou ik specifiek op PhDoc stemmen?

Promovendi zijn een vaak onzichtbare groep, maar door hun onderzoek en hun onderwijstaak dragen zij voor een belangrijk deel bij aan de kerntaak van een universiteit. Bovendien bestaat ruim een derde van de wetenschappelijke staf uit promovendi. Daarom is het erg belangrijk dat er een partij is die hun belangen behartigt en opkomt voor hun rechten.

Wat willen jullie de komende jaren doen?

Ons volledige verkiezingsprogramma vind je hier. Heel kort gezegd willen we ons sterk maken voor een verbetering van de graduate schools, promovendi de mogelijkheid geven hun BKO te halen, en het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs verbeteren. 

Hoe stem ik?

Als je gemachtigd bent om te stemmen, krijg je op 9 mei een e-mail met een link om online te stemmen. Je kan de hele week (van 9-13 mei) stemmen. Daartoe kun je ook deze link volgen en inloggen met je UCLN account. 

Hoe kan ik PhDoc helpen bij de verkiezingen?

Je kan onze flyer verspreiden.
Je kan je collega’s overtuigen om te gaan stemmen, en specifiek op ons!

Wanneer zal ik stemmen?

Waarom niet NU!

—–

FAQ

I am not a PhD candidate, can I vote for PhDoc?

Yes, and, please do so! If you are an employee of the university you are eligible to vote for the parties in the employee section of the university council, of which PhDoc is one. 

I am an externally/self-funded PhD candidate, can I vote?

We very much regret that current legislation only allows university employees to vote. As PhDoc we will fight for your rights and protect your interests in the University council regardless. You can help us do this by spreading our flyer in your research group or institute, and convincing colleagues to vote for us. 

Why should I vote for university council at all?

The university council has an important function in the university. We put checks on the power of the board of directors, and we give advice on the highest level decisions made at the university. And the board of directors actually listens to us, for example when we advised not to take part in the bursary experiment. 

Why should I vote for PhDoc specifically?

PhD candidates are an often overlooked group, but through their research and teaching duties they contribute to the core tasks of the university. Over a third of the research staff are PhD candidates. Therefore it is extra important that there is a party to step up for their interests and to stand up for their rights. 

What are your plans for the coming years?

You can find our complete programme here. Our main points are basically to improve the organization of the graduate schools, give PhD’s the opportunity to obtain their BKO during their promotion, and improve the career counseling for PhD’s and postdocs. 

How do I vote?

If you are eligible to vote you will receive an email on your work address with a link to the online voting platform. This email will be sent on Monday the 9th of May, and you can vote the entire week (May 9-13). You can also follow this link and log in with your ULCN account.

How can I help PhDoc get elected?

You can spread our flyer.
You can convince all your colleagues to vote in general, and specifically vote for us.

When should I vote?

Why not NOW!

Advertisements

Stem op PhDoc / Vote for PhDoc!

English below

Van 9 t/m 13 mei vinden er verkiezingen plaats voor de Universiteitsraad.
Lees hier waarom PhDoc jouw stem verdient! Download hier ook de PDF-versie van ons programma.

10 redenen om PhDoc te steunen

Stem voor…

 1. Een brede behartiging van de belangen van promovendi, studenten en medewerkers.
 2. Een kritische blik op het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen.
 3. Een verbetering van de vaardigheidscursussen voor promovendi.
 4. Het verzet tegen het experiment met promotiestudenten.
 5. Een verbetering van de voorbereiding en begeleiding van promovendi bij doceren.
 6. Een stem voor contract- en buitenpromovendi.
 7. Het vooruithelpen van het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs.
 8. Een promovendipsycholoog die de problemen en uitdagingen van promovendi begrijpt.
 9. De mogelijkheid voor promovendi en postdocs om hun BKO te behalen.
 10. Een optimalisatie van de organisatie van de Leidse Graduate Schools.

Terugblik 2014-2016

PhDoc bestond in de Universiteitsraad 2014-2016 uit Gareth O’Neill (fractievoorzitter 2014-2016), Jantine Brussee (2014-2015), en Wieneke Jansen (2015-2016). PhDoc is de laatste twee jaar zeer actief geweest in de Universiteitsraad:

 • Wij zijn betrokken bij de landelijke acties tegen het experiment promotiestudent en hebben ervoor gezorgd dat de Universiteit Leiden niet meedoet aan het experiment.
 • Wij hebben kritisch commentaar geleverd op het nieuwe promotiereglement en de promotierichtlijnen voor medewerkerpromovendi en contractpromovendi.
 • Wij hebben de problemen van contractpromovendi en buitenpromovendi meermaals aangekaart en hebben actief gepoogd om contractpromovendi kiesrecht te verlenen.
 • Wij hebben niet alleen de belangen van promovendi en postdocs consequent bij alle beleidsbeslissingen behartigd maar zijn ook opgekomen voor belangen van studenten en medewerkers.
 • Wij hebben een gedetailleerde notitie geschreven om belangrijke promovendizaken aan te kaarten, die nu samen met onze opvolgers in universitaire werkgroepen worden aangepakt.

Stem!

PhDoc mikt weer op twee zetels in de universitaire verkiezingen voor de Universiteitsraad 2016-2018. Onze lijst wordt geleid door Sasha Sabbah-Goldstein van FGW/LIAS (op nummer 1) en Charlotte de Roon van FGGA/CRK (op nummer 2). Vragen? Schroom ze niet te stellen! Oók na de verkiezingen.

Steun PhDoc in de komende verkiezingen en stem op één van onze kandidaten aanstaande verkiezingen 9 t/m 13 mei 2016!


 

From May 9-13 the university elections will take place. Learn here why you should vote for PhDoc! You can download a PDF version of our programme here.

10 reasons to support PhDoc

Vote for…

 1. A broad representation of the interests of PhDs, students and staff.
 2. A critical assessment of the PhD policy, as well as the PhD regulations and guidelines.
 3. An improvement of the skill courses offered to PhDs.
 4. Resistance against the ‘bursary experiment’.
 5. An improvement of the preparation and supervision for PhDs who are teaching courses.
 6. A vote for contract PhDs and external PhDs.
 7. An improvement of the career perspectives of PhDs and postdocs.
 8. A PhD-counsellor who understands the problems and challenges that PhDs face.
 9. The opportunity for PhDs and postdocs to obtain the Basic Teaching Qualification (BKO).
 10. An optimalisation of the organisation of the Graduate Schools at Leiden University.

Previous activities 2014-2016

From 2014-2016 PhDoc had two seats on the University Council, held by Gareth O’Neill (party leader 2014-2016), Jantine Brussee (2014-2015), and Wieneke Jansen (2015-2016). PhDoc has been a driving force in the University Council during the past two years:

 • We are participating in the national fight against the bursary experiment and effectuated the withdrwal of Leiden University from the experiment.
 • We have expressed our criticism of the new PhD regulations and guidelines for internal PhDs and contract PhDs.
 • We have put the needs and problems of contact PhDs and external PhDs on the University agenda and we have requested voting rights for contract PhDs.
 • We have not only actively and consequently represented the interests of PhDs and postdocs in the policy making, but we also defended the needs of students and staff.
 • We have composed a detailed statement on important PhD issues, which will now be tackled, in collaboration with our successors, by university taskforces.

Vote!

PhDoc aims to keep its two seats in the University Council for the period of 2016-2018. At the top of our party list are Sasha Sabbah-Goldstein of FGW/LIAS (on no. 1) and Charlotte de Roon of FGGA/CRK (on no. 2). Questions? Do not hesitate to contact us, now or after the elections.

Support PhDoc during the coming elections and vote for one of our candidates during elections week: May 9 – 13, 2016!

Lijsttrekkers kruisen de degens

Komende week zijn de universiteitsraadsverkiezingen. Mare interviewde de lijsttrekkers van de partijen voor medewerkers: Joost Augusteijn (53, universitair hoofd­docent geschiedenis) van Abvakabo; Gwen Wolters (38, beleidsmedewerker marketing, communicatie en internationalisering bij FSW) van Universitair Belang; en Gareth O’Neill (34, promovendus Leiden University Centre for Linguistics) van PhDoc.

timthumb.php

—-
Van www.mareonline.nl
—-logo Mare————————————

Wat zijn de verschillen tussen jullie partijen?

GO: ‘Wij leggen de nadruk op de belangen van promovendi en jonge postdocs. Die zitten vaak niet in de medezeggenschap omdat ze vanwege hun tijdelijke aanstelling minder tijd hebben voor raadswerk. Maar zij moeten wel gehoord worden. Andere medewerkers en studenten zijn al goed vertegenwoordigd.’

GW: ‘We bestaan pas vier jaar. Er was behoefte aan een alternatief voor de Abvakabo, een partij die voortkomt uit de vakbond. PhDoc heeft ook een specifieke achterban. Wij zijn een universiteitsbrede partij die het totaalplaatje in de gaten houdt. Wij redeneren iets meer vanuit de organisatie als geheel. In de Abvakabo-fractie zit wetenschappelijk personeel. Bij ons is het een mengeling van wetenschappers en ondersteunend personeel.’

JA: ‘We vertegenwoordigen juist vanwege onze vakbondsachtergrond ook het ondersteunend personeel. Het is toeval dat in de huidige fractie alleen maar wetenschappers zitten. Dat betekent niet dat we geen voeling hebben met andere medewerkers.’

Oké, maar waarom moeten we op jouw partij stemmen?

JA: ‘Wij zijn wat krachtiger en vasthoudender in kwesties tussen universiteitsraad en college van bestuur. We zetten wat harder in, voeren meer oppositie. Universitair Belang is meer bereid mee te denken met het college.’

GW: ‘We zoeken naar de oplossing van een probleem. Terwijl Joost heel sterk is in het vaststellen wat nu precies het probleem is. We zijn complementair en dat maakt de personeelsgeleding krachtiger. We proberen gezamenlijk tot een standpunt te komen en het college bij te sturen.’

GO: ‘Zaken die van belang zijn voor promovendi en postdocs staan vaak niet op de agenda in raden. Ik zit bijvoorbeeld in de faculteitsraad van Geesteswetenschappen en het blijkt dat de reorganisatie van Godsdienswetenschappen flinke gevolgen heeft voor promovendi. Zij worden daar niet goed over geïnformeerd. Als PhDoc geen aandacht voor zulke zaken vraagt, dan komen deze niet aan bod.’

Wat hebben jullie de afgelopen termijn voor elkaar gekregen?

GO: ‘Er is meer aandacht voor de problemen omtrent beurspromovendi. Dit hebben we samen met de andere twee partijen aangekaart . Verder zijn we een nationale petitie gestart tegen het bursaalsysteem. De communicatie van bestuur naar promovendi verloopt nog heel slecht. Vooral de buitenlandse promovendi lopen tegen heel veel problemen aan. Een universiteitsbrede aanpak is nodig maar dat gebeurt nog niet.’

GW: ‘Er wordt naar aanleiding van een lijst van vragen van PhDoc over het promovendibeleid wel een apart overleg met het college over dit onderwerp gevoerd.

‘We hebben het college er op gewezen dat de voorgestelde deadlines voor de master-aanmeldingen niet zo handig zijn en ondersteunen onze mening met cijfermateriaal. De inschrijfdata worden dan ook heroverwogen.’

JA: ‘We bereiken nooit iets in ons eentje maar Abvakabo is heel vasthoudend geweest in het aanpakken van onderbesteding door faculteiten. De bètafaculteit moet meer geld uitgeven aan extra medewerkers, maar pot dat op voor de aanschaf van meubilair voor het nieuwe bètacomplex. Dat betekent dat het personeel nu harder moet werken om later een mooiere tafel te krijgen. Het college is op ons aandringen gaan praten met het faculteitsbestuur om daar iets aan te doen.

‘We hebben het samen met de andere partijen voor elkaar gekregen dat het loopbaanbeleid voor wetenschappelijk personeel van de universiteit is veranderd. Carrière maken draaide plat gezegd alleen maar om hoeveel geld je als onderzoeker binnen haalde. Goed onderwijs geven, speelde geen rol. Er is nu sprake van beleid voor een onderwijscarrière. Dat hebben we buiten de reguliere agenda om weten te bereiken.’

Waar ligt de komende termijn de nadruk op?

GO: ‘We willen in ieder geval dat interne promovendi medewerkers blijven en niet de status van student krijgen. Verder moet het promovendibeleid niet zomaar van bovenaf opgelegd worden en niet al te vast komen te liggen. De meningen en behoeften van promovendi moeten wel meetellen. Er zijn universiteitsbreed veel verschillen, dus een model met flexibiliteit is nodig. Sommige promovendi willen graag veel onderwijs geven, anderen juist niet.’

GW: ‘De ICT moet beter. De computers liggen er echt veel te vaak uit. De basis is niet in orde.’

JA: ‘Het college voert steeds meer regelingen in die zorgen voor hogere werkdruk. Denk bijvoorbeeld in augustus aan de invoering van het BSA in het tweede jaar. Die stapeling van regelingen in een periode is onwenselijk. De “verbestuurlijking” van de universiteit neemt steeds verder toe. Faculteiten, opleidingen en diensten verschillen echter van elkaar. Het alles willen vastleggen in regels botst soms met de praktijk.’

GO: ‘Het hebben van een model is goed maar afwijken moet wel mogelijk zijn als dat voor een specifiek onderdeel van de universiteit beter is.’

Als bijvoorbeeld om financiële redenen niet al jullie plannen gerealiseerd kunnen worden, wat zou er als eerste sneuvelen?

GW: ‘Dan moeten we terug naar de essentie van de universiteit: Onderwijs en onderzoek. De kaasschaafmethode werkt dan niet meer. Je moet scherpe keuzes durven maken.’

JA: ‘Bezuinig op reclamecampagnes waarvan de effectiviteit toch maar twijfelachtig is. Spreek af met de andere universiteiten dat het circus rond de werving wel wat minder kan.’

GO: ‘Ik heb een hekel aan het woord “rendabel”. We moeten afstappen van de gedachte dat alles wat geen geld oplevert, weg moet. Dat is niet de essentie van een universiteit. Kijk universiteitsbreed hoe opleidingen elkaar zonodig kunnen steunen. Samen kom je wel tot een oplossing.’

Op dinsdag 13 mei staan de lijsttrekkers weer tegenover elkaar tijdens het Leids Onderwijsdebat. Dan discussiëren ze over vrouwen in topfuncties op de universiteit, het aantal opleidingsplaatsen in vergelijking met de arbeidsmarkt en Engels als voertaal voor alle bacheloropleidingen. Het debat begint om 17.00 uur in het Groot Auditorium in het Academiegebouw.

Studenten en universiteitsmedewerkers kunnen tussen 12 mei (9.00 uur) en 16 mei (16.00 uur) hun stem uitbrengen via internet, met hun ULCN-account. Iedereen ontvangt hiervoor per e-mail een oproep. Op 27 mei wordt de uitslag bekend gemaakt.

Dit bericht werd gepubliceerd in universiteitskrant Mare, op 8 mei 2014

Kandidaten UR-verkiezingen 2014 zijn bekend

De afgelopen week heeft PhDoc, evenals de andere personeelspartijen AbvaKabo en Universitair Belang, haar lijst met kandidaten voor de komende UR-verkiezingen ingediend. Bij deze presenteren we alvast de namen van onze kandidaten, en binnenkort zullen ze zich op deze website wat uitgebreider voorstellen.

1. Gareth O’Neill (FGW/LUCL)
2. Jantine Brussee (FWN/LACDR)
3. Wieneke Jansen (FGW/LUCAS)
4. Viktorija Kostadinova (FGW/LUCL)
5. Mia Urem (FWN/IBL)
6. Charlotte van Schie (FSW/Psychology)
7. Cathelijn Waaijer (FSW/CWTS)
8. Eduardo Herrera Malatesta (Archaeology)
9. Anne van Duijvenbode (Archaeology)
10. Geerten Waling (FGW/History)
11. Linda Bleijenberg (FGW/LUCAS)

Met onze 11 kandidaten hopen we de 10 van AbvaKabo en de 11 van Universtair Belang enig jeugdig tegenwicht te bieden. Van 12 tot 16 mei kan er gestemd worden: we houden je uiteraard op de hoogte. Op naar de verkiezingen!

‘Behoud tijdelijke contracten PhDs’

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de duur en aard van tijdelijke contracten gaat beperken. Toch blijven er waarschijnlijk mogelijkheden bestaan om promovendi na vier jaar opnieuw een tijdelijk contract aan te bieden.

Dat zegt de Vereniging van Universiteiten VSNU. De VSNU pleitte eerder in een brief aan de Tweede Kamercommissie voor het behoud van ruime mogelijkheden bij het aangaan van tijdelijke contracten. ‘Na vier jaar is slechts tien procent van de promovendi daadwerkelijk gepromoveerd. Het zou niet wenselijk zijn om de overige negentig procent een vast dienstverband te moeten aanbieden’, zegt VSNU-woordvoerder Bastiaan Verweij. ‘Vergelijkbare problemen doen zich voor bij onderzoekers die ingehuurd worden voor wetenschappelijke projecten met een financiering van vier jaar.’

—-
Van www.mareonline.nl
—-logo Mare————————————

Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer heen komt, mogen drie contracten voor bepaalde tijd in de toekomst maximaal een periode van twee jaar bestrijken. Op dit moment geldt nog een maximale periode van drie jaar. Uitzonderingen kunnen in de cao gefaciliteerd worden.

‘We zijn blij dat er voor promovendi waarschijnlijk weer zo’n uitzondering gemaakt wordt, maar het is nog niet zeker of deze alleen in bijzondere gevallen (bij uitloop door ziekte of zwangerschap bijvoorbeeld), of in alle gevallen gaat gelden. Het is ook nog onduidelijk wat de wetswijziging verder voor onze sector gaat betekenen’, zegt Verweij. Eerder deze maand klaagden wetenschappers in de landelijke media over ‘het gesjoemel met tijdelijke contracten’ bij universiteiten. Volgens de VSNU moet de nieuwe wet werknemers hier in verdere mate tegen gaan beschermen. Verweij: ‘Maar we moeten wel oog houden voor het universitaire systeem.’

Dit bericht werd gepubliceerd op de website van Mare, op 27 februari 2014

De 130e overlegvergadering, 10-02-2014

Opnieuw een pittige discussie over een issue waar de studentenpartijen verdeeld over waren: het terugbrengen van de huidige tien betalingstermijnen voor het collegegeld tot vijf termijnen. Het CvB heeft besloten dit te wijzigen met het oog op de komende invoering van het Europese betaalsysteem SEPA, volgens Vice Voorzitter Willem te Beest vanuit ‘compassie voor de cliënten’. De voornaamste reden: de hoge kosten die mislukte incasso’s met zich meebrengen in dit systeem, voor zowel Universiteit als studenten. Wat de gevolgen van invoering zijn, en wat de studenten kunnen verwachten als een incasso niet lukt, bleek nog erg onduidelijk. In de landelijke pers werd al vermeld dat automatische incasso’s in het nieuwe systeem vaker mislukken, en dus alleen maar meer kosten met zich meebrengen.

—-
Door Linda Bleijenberg
—-Linda Bleijenberg—-
Linda Bleijenberg zit namens PhDoc in de Universiteitsraad. Via deze blog doet ze regelmatig verslag van wat er aan de vergadertafel besproken wordt, en van de actie die PhDoc voor haar achterban onderneemt.
————————————

Daarnaast wezen diverse studentenpartijen erop dat de hogere bedragen die geïncasseerd worden bij een vijf-termijnen-regeling voor problemen kunnen zorgen, omdat een student zijn of haar studiefinanciering maandelijks ontvangt en niet altijd excelleert in financiële planning. Verder vroeg de Raad zich af hoe organisaties zoals woningbouwcorporaties en verzekeraars met de nieuwe regeling omgaan. Als zij geen problemen hebben met het maandelijks incasseren van huren en premies, is het vreemd dat de Universiteit Leiden dit argument gebruikt om de regeling aan te passen. Er werd besloten het advies over dit dossier uit te stellen tot er meer duidelijkheid over de gevolgen voor studenten komt.

Ook op de agenda: de ICT kalender (zie daarvoor dit stuk in de Mare), het rapport ‘Personeel in cijfers’ (waarover nog enige reuring ontstond in de UR-vergadering van 3 februari, met betrekking tot het streefpercentage vrouwelijke hoogleraren: zie wederom de Mare), en een aantal rondvragen. De belangrijkste daarvan ging – alweer – over tentamenboetes. De Raad deed vorig jaar mei nog een poging tot een eenduidige regeling voor alle faculteiten te komen (zie het verslag van Maarten Jansen van die vergadering) en gaf toen zelfs een negatief advies over de kwestie.

Inmiddels melden de universitaire en de landelijke pers dat tentamenboetes illegaal zijn (zie bijvoorbeeld dit bericht in de Groninge UK, en het relaas van een Leidse studente in treinkrant Spits). Vice-rector Simone Buitendijk vond het woord ‘boete’ echter niet toepasbaar: ‘Wij zien dit meer als een service. Het zou juridisch zelfs als een vrijwillige bijdrage gezien kunnen worden.’ Dat laatste tot hilariteit van haar medebestuursleden Stolker en Te Beest, die dit bijzonder slim bedacht vonden. Ook de Raad was niet onder de indruk. Op het moment van schrijven is bekend dat de Faculteit Rechten bereid is toe te geven aan de steeds hogere druk: de Mare schreef er recent dit stuk over.

Zie voor de adviezen die de Raad naar aanleiding van de vergadering schreef ook de website van de Universteitsraad. De notulen van de raadsvergaderingen zijn hier ook te vinden.

Verplichte vakken voor promovendi

De Universiteit Leiden gaat een aantal verplichte cursussen invoeren voor promovendi.

Dat zegt de woordvoerder van de Universiteit Leiden, Caroline van Overbeeke. Cursussen als ‘academisch schrijven’ en ‘projectmanagement’ kunnen promovendi helpen om hun onderzoek en proefschrift sneller af te ronden.

Vorige week trok het Promotie Netwerk Nederland (PNN) nog aan de bel, omdat promovendi hun proefschrift zelden binnen vier jaar af zouden hebben, terwijl zij maar vier jaar betaald krijgen. Promovendi zouden daarom moeten interen op hun eigen spaargeld, of moeten liegen om een uitkering te krijgen. Leidse promovendi doen gemiddeld 5,6 jaar over hun promotie.

—-
Van www.mareonline.nl
—-logo Mare————————————

Van Overbeeke denkt niet dat het om een beleidsprobleem gaat. ‘Er zijn immers ook genoeg promovendi die het wel gewoon in vier jaar af weten te ronden.’ De bovengenoemde cursussen worden overigens al aangeboden, maar deelname was tot nu toe vrijwillig. De universiteit wil de verplichte cursussen dit jaar nog invoeren.

Dit bericht werd gepubliceerd op de website van Mare, op 6 februari 2014