Category Archives: Verkiezingen

Two seats in the University Coucil!

Thank you all for voting! PhDoc got two seats again in the elections for the University Council. Charlotte de Roon and Sasha Golstein will represent all PhDs and Postdocs at the university level. If there are any issues you would like them to address, please contact them via e-mail.

Many thanks to Gareth O’Neill and Wieneke Jansen for their hard work over the last two years!

PhDoc flyer fotos_ENG

Advertisements

Elections FAQ

English below

FAQ

Ik ben geen promovendus, kan ik toch op jullie stemmen?

Jazeker, en doe dat alsjeblieft! Als je een medewerker van de universiteit bent, dan mag je stemmen op de partijen van de personeelsgeleding, waar PhDoc een van is. 

Ik ben een buitenpromovendus/contractpromovendus, kan ik stemmen?

Het spijt ons, maar de regelgeving is zo dat alleen universiteitsmedewerkers mogen stemmen. Als PhDoc zullen we juist daarom nog harder vechten voor je rechten en je belangen. Als je ons wilt helpen verkozen te worden, kan je onze flyer in je onderzoeksgroep of instituut verspreiden, en je collega’s overtuigen om op ons te stemmen

Waarom zou ik überhaupt stemmen?

De universiteitsraad heeft een belangrijke functie in de universiteit. We stellen perken aan wat het college van bestuur zomaar kan doen, en we hebben invloed op beslissingen die op het hoogste niveau genomen worden. En het college luistert naar ons, zoals bijvoorbeeld toen wij adviseerden om niet aan het bursalenexperiment mee te doen. 

Waarom zou ik specifiek op PhDoc stemmen?

Promovendi zijn een vaak onzichtbare groep, maar door hun onderzoek en hun onderwijstaak dragen zij voor een belangrijk deel bij aan de kerntaak van een universiteit. Bovendien bestaat ruim een derde van de wetenschappelijke staf uit promovendi. Daarom is het erg belangrijk dat er een partij is die hun belangen behartigt en opkomt voor hun rechten.

Wat willen jullie de komende jaren doen?

Ons volledige verkiezingsprogramma vind je hier. Heel kort gezegd willen we ons sterk maken voor een verbetering van de graduate schools, promovendi de mogelijkheid geven hun BKO te halen, en het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs verbeteren. 

Hoe stem ik?

Als je gemachtigd bent om te stemmen, krijg je op 9 mei een e-mail met een link om online te stemmen. Je kan de hele week (van 9-13 mei) stemmen. Daartoe kun je ook deze link volgen en inloggen met je UCLN account. 

Hoe kan ik PhDoc helpen bij de verkiezingen?

Je kan onze flyer verspreiden.
Je kan je collega’s overtuigen om te gaan stemmen, en specifiek op ons!

Wanneer zal ik stemmen?

Waarom niet NU!

—–

FAQ

I am not a PhD candidate, can I vote for PhDoc?

Yes, and, please do so! If you are an employee of the university you are eligible to vote for the parties in the employee section of the university council, of which PhDoc is one. 

I am an externally/self-funded PhD candidate, can I vote?

We very much regret that current legislation only allows university employees to vote. As PhDoc we will fight for your rights and protect your interests in the University council regardless. You can help us do this by spreading our flyer in your research group or institute, and convincing colleagues to vote for us. 

Why should I vote for university council at all?

The university council has an important function in the university. We put checks on the power of the board of directors, and we give advice on the highest level decisions made at the university. And the board of directors actually listens to us, for example when we advised not to take part in the bursary experiment. 

Why should I vote for PhDoc specifically?

PhD candidates are an often overlooked group, but through their research and teaching duties they contribute to the core tasks of the university. Over a third of the research staff are PhD candidates. Therefore it is extra important that there is a party to step up for their interests and to stand up for their rights. 

What are your plans for the coming years?

You can find our complete programme here. Our main points are basically to improve the organization of the graduate schools, give PhD’s the opportunity to obtain their BKO during their promotion, and improve the career counseling for PhD’s and postdocs. 

How do I vote?

If you are eligible to vote you will receive an email on your work address with a link to the online voting platform. This email will be sent on Monday the 9th of May, and you can vote the entire week (May 9-13). You can also follow this link and log in with your ULCN account.

How can I help PhDoc get elected?

You can spread our flyer.
You can convince all your colleagues to vote in general, and specifically vote for us.

When should I vote?

Why not NOW!

Stem op PhDoc / Vote for PhDoc!

English below

Van 9 t/m 13 mei vinden er verkiezingen plaats voor de Universiteitsraad.
Lees hier waarom PhDoc jouw stem verdient! Download hier ook de PDF-versie van ons programma.

10 redenen om PhDoc te steunen

Stem voor…

 1. Een brede behartiging van de belangen van promovendi, studenten en medewerkers.
 2. Een kritische blik op het promovendibeleid, het promotiereglement en de richtlijnen.
 3. Een verbetering van de vaardigheidscursussen voor promovendi.
 4. Het verzet tegen het experiment met promotiestudenten.
 5. Een verbetering van de voorbereiding en begeleiding van promovendi bij doceren.
 6. Een stem voor contract- en buitenpromovendi.
 7. Het vooruithelpen van het loopbaanbeleid voor promovendi en postdocs.
 8. Een promovendipsycholoog die de problemen en uitdagingen van promovendi begrijpt.
 9. De mogelijkheid voor promovendi en postdocs om hun BKO te behalen.
 10. Een optimalisatie van de organisatie van de Leidse Graduate Schools.

Terugblik 2014-2016

PhDoc bestond in de Universiteitsraad 2014-2016 uit Gareth O’Neill (fractievoorzitter 2014-2016), Jantine Brussee (2014-2015), en Wieneke Jansen (2015-2016). PhDoc is de laatste twee jaar zeer actief geweest in de Universiteitsraad:

 • Wij zijn betrokken bij de landelijke acties tegen het experiment promotiestudent en hebben ervoor gezorgd dat de Universiteit Leiden niet meedoet aan het experiment.
 • Wij hebben kritisch commentaar geleverd op het nieuwe promotiereglement en de promotierichtlijnen voor medewerkerpromovendi en contractpromovendi.
 • Wij hebben de problemen van contractpromovendi en buitenpromovendi meermaals aangekaart en hebben actief gepoogd om contractpromovendi kiesrecht te verlenen.
 • Wij hebben niet alleen de belangen van promovendi en postdocs consequent bij alle beleidsbeslissingen behartigd maar zijn ook opgekomen voor belangen van studenten en medewerkers.
 • Wij hebben een gedetailleerde notitie geschreven om belangrijke promovendizaken aan te kaarten, die nu samen met onze opvolgers in universitaire werkgroepen worden aangepakt.

Stem!

PhDoc mikt weer op twee zetels in de universitaire verkiezingen voor de Universiteitsraad 2016-2018. Onze lijst wordt geleid door Sasha Sabbah-Goldstein van FGW/LIAS (op nummer 1) en Charlotte de Roon van FGGA/CRK (op nummer 2). Vragen? Schroom ze niet te stellen! Oók na de verkiezingen.

Steun PhDoc in de komende verkiezingen en stem op één van onze kandidaten aanstaande verkiezingen 9 t/m 13 mei 2016!


 

From May 9-13 the university elections will take place. Learn here why you should vote for PhDoc! You can download a PDF version of our programme here.

10 reasons to support PhDoc

Vote for…

 1. A broad representation of the interests of PhDs, students and staff.
 2. A critical assessment of the PhD policy, as well as the PhD regulations and guidelines.
 3. An improvement of the skill courses offered to PhDs.
 4. Resistance against the ‘bursary experiment’.
 5. An improvement of the preparation and supervision for PhDs who are teaching courses.
 6. A vote for contract PhDs and external PhDs.
 7. An improvement of the career perspectives of PhDs and postdocs.
 8. A PhD-counsellor who understands the problems and challenges that PhDs face.
 9. The opportunity for PhDs and postdocs to obtain the Basic Teaching Qualification (BKO).
 10. An optimalisation of the organisation of the Graduate Schools at Leiden University.

Previous activities 2014-2016

From 2014-2016 PhDoc had two seats on the University Council, held by Gareth O’Neill (party leader 2014-2016), Jantine Brussee (2014-2015), and Wieneke Jansen (2015-2016). PhDoc has been a driving force in the University Council during the past two years:

 • We are participating in the national fight against the bursary experiment and effectuated the withdrwal of Leiden University from the experiment.
 • We have expressed our criticism of the new PhD regulations and guidelines for internal PhDs and contract PhDs.
 • We have put the needs and problems of contact PhDs and external PhDs on the University agenda and we have requested voting rights for contract PhDs.
 • We have not only actively and consequently represented the interests of PhDs and postdocs in the policy making, but we also defended the needs of students and staff.
 • We have composed a detailed statement on important PhD issues, which will now be tackled, in collaboration with our successors, by university taskforces.

Vote!

PhDoc aims to keep its two seats in the University Council for the period of 2016-2018. At the top of our party list are Sasha Sabbah-Goldstein of FGW/LIAS (on no. 1) and Charlotte de Roon of FGGA/CRK (on no. 2). Questions? Do not hesitate to contact us, now or after the elections.

Support PhDoc during the coming elections and vote for one of our candidates during elections week: May 9 – 13, 2016!

PhDoc is looking for candidates for the University Council!

The elections for the University Council will be held this coming May 2016. PhDoc is looking for interested internal PhDs who would like to take part in the co-participation.

Last year we were able to persuade the Executive Board not to participate in the experiment with bursary students and this coming year we will be discussing how to improve the graduate schools, education for and by PhDs, and better preparation for the job market.

As a member of the University Council you receive a contract for 0,2 fte for each year term which basically means your PhD contract is extended by several months. The university encourages PhDs to take part and has asked supervisors to support interested PhDs.

If you have any questions or are interested in joining our team then let Gareth know via
g.t.oneill@hum.leidenuniv.nl before this coming Sunday 6 March 2016!

Lijsttrekkers kruisen de degens

Komende week zijn de universiteitsraadsverkiezingen. Mare interviewde de lijsttrekkers van de partijen voor medewerkers: Joost Augusteijn (53, universitair hoofd­docent geschiedenis) van Abvakabo; Gwen Wolters (38, beleidsmedewerker marketing, communicatie en internationalisering bij FSW) van Universitair Belang; en Gareth O’Neill (34, promovendus Leiden University Centre for Linguistics) van PhDoc.

timthumb.php

—-
Van www.mareonline.nl
—-logo Mare————————————

Wat zijn de verschillen tussen jullie partijen?

GO: ‘Wij leggen de nadruk op de belangen van promovendi en jonge postdocs. Die zitten vaak niet in de medezeggenschap omdat ze vanwege hun tijdelijke aanstelling minder tijd hebben voor raadswerk. Maar zij moeten wel gehoord worden. Andere medewerkers en studenten zijn al goed vertegenwoordigd.’

GW: ‘We bestaan pas vier jaar. Er was behoefte aan een alternatief voor de Abvakabo, een partij die voortkomt uit de vakbond. PhDoc heeft ook een specifieke achterban. Wij zijn een universiteitsbrede partij die het totaalplaatje in de gaten houdt. Wij redeneren iets meer vanuit de organisatie als geheel. In de Abvakabo-fractie zit wetenschappelijk personeel. Bij ons is het een mengeling van wetenschappers en ondersteunend personeel.’

JA: ‘We vertegenwoordigen juist vanwege onze vakbondsachtergrond ook het ondersteunend personeel. Het is toeval dat in de huidige fractie alleen maar wetenschappers zitten. Dat betekent niet dat we geen voeling hebben met andere medewerkers.’

Oké, maar waarom moeten we op jouw partij stemmen?

JA: ‘Wij zijn wat krachtiger en vasthoudender in kwesties tussen universiteitsraad en college van bestuur. We zetten wat harder in, voeren meer oppositie. Universitair Belang is meer bereid mee te denken met het college.’

GW: ‘We zoeken naar de oplossing van een probleem. Terwijl Joost heel sterk is in het vaststellen wat nu precies het probleem is. We zijn complementair en dat maakt de personeelsgeleding krachtiger. We proberen gezamenlijk tot een standpunt te komen en het college bij te sturen.’

GO: ‘Zaken die van belang zijn voor promovendi en postdocs staan vaak niet op de agenda in raden. Ik zit bijvoorbeeld in de faculteitsraad van Geesteswetenschappen en het blijkt dat de reorganisatie van Godsdienswetenschappen flinke gevolgen heeft voor promovendi. Zij worden daar niet goed over geïnformeerd. Als PhDoc geen aandacht voor zulke zaken vraagt, dan komen deze niet aan bod.’

Wat hebben jullie de afgelopen termijn voor elkaar gekregen?

GO: ‘Er is meer aandacht voor de problemen omtrent beurspromovendi. Dit hebben we samen met de andere twee partijen aangekaart . Verder zijn we een nationale petitie gestart tegen het bursaalsysteem. De communicatie van bestuur naar promovendi verloopt nog heel slecht. Vooral de buitenlandse promovendi lopen tegen heel veel problemen aan. Een universiteitsbrede aanpak is nodig maar dat gebeurt nog niet.’

GW: ‘Er wordt naar aanleiding van een lijst van vragen van PhDoc over het promovendibeleid wel een apart overleg met het college over dit onderwerp gevoerd.

‘We hebben het college er op gewezen dat de voorgestelde deadlines voor de master-aanmeldingen niet zo handig zijn en ondersteunen onze mening met cijfermateriaal. De inschrijfdata worden dan ook heroverwogen.’

JA: ‘We bereiken nooit iets in ons eentje maar Abvakabo is heel vasthoudend geweest in het aanpakken van onderbesteding door faculteiten. De bètafaculteit moet meer geld uitgeven aan extra medewerkers, maar pot dat op voor de aanschaf van meubilair voor het nieuwe bètacomplex. Dat betekent dat het personeel nu harder moet werken om later een mooiere tafel te krijgen. Het college is op ons aandringen gaan praten met het faculteitsbestuur om daar iets aan te doen.

‘We hebben het samen met de andere partijen voor elkaar gekregen dat het loopbaanbeleid voor wetenschappelijk personeel van de universiteit is veranderd. Carrière maken draaide plat gezegd alleen maar om hoeveel geld je als onderzoeker binnen haalde. Goed onderwijs geven, speelde geen rol. Er is nu sprake van beleid voor een onderwijscarrière. Dat hebben we buiten de reguliere agenda om weten te bereiken.’

Waar ligt de komende termijn de nadruk op?

GO: ‘We willen in ieder geval dat interne promovendi medewerkers blijven en niet de status van student krijgen. Verder moet het promovendibeleid niet zomaar van bovenaf opgelegd worden en niet al te vast komen te liggen. De meningen en behoeften van promovendi moeten wel meetellen. Er zijn universiteitsbreed veel verschillen, dus een model met flexibiliteit is nodig. Sommige promovendi willen graag veel onderwijs geven, anderen juist niet.’

GW: ‘De ICT moet beter. De computers liggen er echt veel te vaak uit. De basis is niet in orde.’

JA: ‘Het college voert steeds meer regelingen in die zorgen voor hogere werkdruk. Denk bijvoorbeeld in augustus aan de invoering van het BSA in het tweede jaar. Die stapeling van regelingen in een periode is onwenselijk. De “verbestuurlijking” van de universiteit neemt steeds verder toe. Faculteiten, opleidingen en diensten verschillen echter van elkaar. Het alles willen vastleggen in regels botst soms met de praktijk.’

GO: ‘Het hebben van een model is goed maar afwijken moet wel mogelijk zijn als dat voor een specifiek onderdeel van de universiteit beter is.’

Als bijvoorbeeld om financiële redenen niet al jullie plannen gerealiseerd kunnen worden, wat zou er als eerste sneuvelen?

GW: ‘Dan moeten we terug naar de essentie van de universiteit: Onderwijs en onderzoek. De kaasschaafmethode werkt dan niet meer. Je moet scherpe keuzes durven maken.’

JA: ‘Bezuinig op reclamecampagnes waarvan de effectiviteit toch maar twijfelachtig is. Spreek af met de andere universiteiten dat het circus rond de werving wel wat minder kan.’

GO: ‘Ik heb een hekel aan het woord “rendabel”. We moeten afstappen van de gedachte dat alles wat geen geld oplevert, weg moet. Dat is niet de essentie van een universiteit. Kijk universiteitsbreed hoe opleidingen elkaar zonodig kunnen steunen. Samen kom je wel tot een oplossing.’

Op dinsdag 13 mei staan de lijsttrekkers weer tegenover elkaar tijdens het Leids Onderwijsdebat. Dan discussiëren ze over vrouwen in topfuncties op de universiteit, het aantal opleidingsplaatsen in vergelijking met de arbeidsmarkt en Engels als voertaal voor alle bacheloropleidingen. Het debat begint om 17.00 uur in het Groot Auditorium in het Academiegebouw.

Studenten en universiteitsmedewerkers kunnen tussen 12 mei (9.00 uur) en 16 mei (16.00 uur) hun stem uitbrengen via internet, met hun ULCN-account. Iedereen ontvangt hiervoor per e-mail een oproep. Op 27 mei wordt de uitslag bekend gemaakt.

Dit bericht werd gepubliceerd in universiteitskrant Mare, op 8 mei 2014

Want to help us campaigning? Print this poster in A3 or A4 size and put it up on the notice boards in your institute or faculty. Or hang it on the doors and windows of your office. Or print 4 of them on A4-paper, cut them to size, and spam your colleagues’ postboxes. Or share the link on your fb-wall. If you have other creative suggestions, we’d love to hear them!
Verkiezingsposter algemeen

Meet our candidates for the 2014 elections!

The elections for the University Council are approaching fast. From 12-16 May you have the opportunity to vote some more PhD candidates into the Council. Who are the people you can vote for, and what do they aim for? The 11 PhDoc candidates introduce themselves:

1. Gareth O’Neill (FGW/LUCL)
Gareth-o-Neill-bwGareth is a PhD candidate at the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL) and is the current party leader of PhDoc. As a member of the Faculty Council of Humanities he represents the interests of PhDs/postdocs (on faculty matters) in meetings with the Faculty Board. His goal in the coming university elections is to place minimally one PhD in the University Council to represent the interests of PhDs/postdocs (on university matters) in meetings with the Executive Board. Gareth’s role in PhDoc is simple: to give a voice to the PhDs/postdocs at Leiden University and to promote and defend their interests on any and all pressing matters (including getting settled into PhD/postdoc life in Leiden, terms of employment, working conditions, education and research, collegial interaction, and professional development).

2. Jantine Brussee (FWN/LACDR)
JantineBrussee145x145“Hi, my name is Jantine Brussee and since October 2013 I am a PhD candidate at the Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR/Pharmacology). My research is focused on extending knowledge on the relation between dose, concentrations and effects of administered drugs in children.
Research within the Leiden University is very diverse, but the problems both PhD candidates and post-docs run into are quite similar. Therefore I think it is important for PhD and post-docs to be represented in the University Council. PhDoc represents this diverse group of people, who not only play an essential role in research, but also in education.
My ultimate goal is that both students and employees of the university can focus on education and research and are not bothered by side issues.”

3. Wieneke Jansen (FGW/LUCAS)
WienekeJansen 145x145“Being a young researcher is a matter of gaining academic expertise as well as developing skills through teaching, organizing and participating in a stimulating research community. During my BA and ResMA Classics in Leiden, I have, with great enthusiasm, combined my studies with extracurricular activities, such as board membership at two student associations and participation in the Leiden Leadership Programme at the Honours Academy. Now, as a PhD researcher (at the Faculty of Humanities, LUCAS), I am convinced that PhD’s and young researchers should have the opportunity to develop their academic skills as well as prepare themselves for the next steps in their (academic) career. I am hoping to get a seat in the University Council to put these and other important issues for PhDs and young researchers high on the University agenda!”

4. Viktorija Kostadinova (FGW/LUCL)
ViktorijaKostadinova145x145“After completing MA degrees in linguistics and literature and cultural studies at the Catholic University of Leuven (KUL), Belgium, I started working as a PhD candidate at the Leiden University Centre for Linguistics (LUCL). In late 2013 I became a member of the PhD Council at the LUCL where, together with fellow PhDs, I work towards improving the communication among PhDs and creating a better sense of community. My experience as an international student, starting with my MA studies in Belgium, and then continuing with my PhD in Leiden, gives me a good understanding of the position of international PhD candidates, and my reasons for joining PhDoc are to help international students to integrate and be more involved with (university) life in Leiden. International PhDs represent a big part of the graduate community at Leiden University, and there is still much more to be done in representing their interests and improving their experience and integration at the university.”

5. Mia Urem (FWN/IBL)
MiaUrem 145x145“Hi, my name is Mia Urem and I am a third year PhD student at the Institute of Biology. Since graduating from Leiden University, it has been with great pleasure that I have been researching the antibiotic producing bacteria called  Streptomyces. However, every now and then, I come across certain issues, which are not related to research, but that make me think things could be done more efficiently and effectively. And especially concerning colleagues coming from abroad. I think it is important that PhDs and Postdocs are aware of the  forums available  to  them for discussing these  issues and this includes representatives being active members of the University Council.”

6. Charlotte van Schie (FSW/Psychology)
?????“Since September 2013 I am a PhD candidate at the Institute of Psychology at the Faculty of Social Sciences (FSW). My research project falls under two departments: Methods & Statistics and Clinical Psychology and I really enjoy this job. I find it important that there is communication with and between PhD candidates. Currently, we are setting up a platform within the FSW to promote communication between PhD candidates so they can share ideas, knowledge, difficulties and tips and meet each other.”

 

7. Cathelijn Waaijer (FSW/CWTS)
CathelijnWaaijer145x145“My name is Cathelijn Waaijer and I work at the Centre for Science and Technology Studies, where I study the system of academic careers. Next to my academic work I’m a General Board Member of the PhD Network of the Netherlands (PNN) and hold the Appointments portfolio.”

 

 

8. Eduardo Herrera Malatesta (Archaeology)
EduardoHerreraMalatesta 145x145Eduardo Herrera Malatesta obtained a MSc. in Anthropology at the Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (2004) and an MSc. in GIS and Spatial Analysis in Archaeology at University College London (2009). He has done research in archaeology and anthropology in western, central and eastern Venezuela, and taught at the Universidad Central de Venezuela. Since 2013 he is a promovendus in the Faculty of Archaeology within the ERC Synergy-NEXUS 1492 project. “As an international promovendus I am sensitive to the needs and questions of those who come from abroad and find the context harsh and complex. I believe that the academic world is enriched by multiculturalism and diversity, and Leiden University is a great place to promote and facilitate that.”

9. Anne van Duijvenbode (Archaeology)
AnnevanDuijvenbode 145x145“Since 2011 I have been working on my PhD project at the Faculty of Archaeology, a continuation of my studies at Leiden University in the years before. During this period, my interest in the representation of student and employees gradually developed, first as a member of the education committee and currently as the PhD representative in the Faculty Council of Archaeology. I am convinced PhD students and other young scientists play a crucial role in the social and academic future of the Netherlands, and that this important but fragile group requires and deserves support during this phase in their career. PhDoc is crucial in the representation and support of PhD students in all institutes and faculties of Leiden University.

10. Geerten Waling (FGW/History)
Geerten Waling 146x146“Gewoonlijk ben ik niet zo’n voorstander van de wildgroei aan medezeggenschapsorganen noch van het principe ‘politieke partij’, maar op de Universiteit Leiden is een aantal ontwikkelingen gaande waarbij bestuurders volledig voorbij gaan aan de beleving van het personeel en de studenten. Ik sta op de lijst voor PhDoc, omdat deze partij daar iets aan wil doen. Wij staan voor kleinschaligheid en het behoud (of misschien wel: herstel) van de vertrouwde, vruchtbare en vrije academische gemeenschap die de Universiteit Leiden al sinds 1575 is: het praesidium libertatis!”

11. Linda Bleijenberg (FGW/LUCAS)
Linda Bleijenberg 142x142px“A year in the University Council has taught me how crucial it is for PhD candidates to have a voice in matters of policy that directly concern them. PhD candidates are an almost invisible group for policy makers: if we do not put things on the agenda ourselves, nothing will improve much. And there is a lot that needs improving: the awkward situation of international PhDs, the lack of career perspectives in Academe, the recurring plans to take away our benefits and pensions, the extremely hazy implementation of so-called Graduate Schools, and the continuous problem of the skewed power balance in supervisor-PhD candidate relationships, resulting in, for instance, a too high workload, too many teaching tasks, too ambitious research projects and the feeling that there is nothing to be done about it. Well, there is: get in touch with PhDoc and make yourself heard!”